STU-IBOS

Om STU-IBOS

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) er et treårigt uddannelsestilbud for unge mellem 16-25 år med særlige behov. STU-IBOS henvender sig til unge med nedsat syn og blindhed, og som foruden et synshandicap har fx hørenedsættelse, autismespektrumforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD eller andre funktionsnedsættelser.

Stu er tre vigtige år, hvor de unge blandt andet arbejder med identitet og deltagelse i fællesskabet, så de kan navigere og trives så godt som muligt i deres hverdagsliv, fritids- og ungdomsliv og eventuelt et fremtidigt uddannelses- eller arbejdsliv.

På STU-IBOS lærer de unge at håndtere såvel muligheder som begrænsninger i deres funktionsnedsættelser. Vi vejleder og støtter den enkelte unge, så vi sammen kan undersøge og afklare realistiske muligheder for fremtiden efter stu.

STU-IBOS er en lille stu med 6-9 elever. Den danner sammen med Ungekurset og unge fra Aktivitetstilbuddet på IBOS (§104) et trygt og inkluderende ungemiljø, hvor de unge får mulighed for at spejle sig i hinanden og udvikle sig sammen. En mulighed som mange unge med synshandicap ofte ikke har gjort sig erfaringer med tidligere.

De unge kan her øve sig i at fungere sammen med andre unge og danne venskaber og netværk med ligestillede, få en kæreste, deltage i fester og dyrke fælles interesser og særinteresser. De kan her afprøve ting, som er helt naturlige i den seende verden, men som de grundet deres synshandicap ikke har turdet eller kunnet.

Fællesskaber vægtes således højt, men vi tager altid individuelle hensyn. Den særligt tilrettelagte undervisning foregår derfor i stort omfang i mindre grupper.

Hvis du er nysgerrig på, hvad vi tilbyder, eller hvis du gerne vil i snusepraktik, er du altid velkommen til at kontakte os.

STU-IBOS er medlem af stu-foreningen Consentio og foreningsfælleskabet Ligeværd.


Målgruppe

Unge med synsnedsættelse eller blindhed i kombination med andre funktionsnedsættelser fx hørenedsættelse, autismespektruforstyrrelse, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder m.m.

Der er 6 til 9 stu-elever på uddannelsen.

Ferieperioder

 • Uge 7 (vinterferie).
 • Påskeferien.
 • Uge 27, 28, 29, 30 og 31 (sommerferie).
 • Uge 42 (efterårsferie).
 • Mellem jul og nytår.

Undervisningstider

Mandag: 9.00-14.00
Tirsdag: 9.00-14.00
Onsdag: 9.00-14.00
Torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 9.00-13.15

Pris

For oplysninger om pris kontakt lederen af STU-IBOS.

Ditte Juul Pedersen
Leder af stu og ungekursus
AB8C@kk.dk
39 45 25 89

Transport

IBOS ligger tæt på både Hellerup station og buslinie 21, der kører på Tuborgvej, et par hundrede meter fra IBOS. Det er derfor nemt at benytte offentlig transport til og fra IBOS.
Hvis der er behov for kørsel, skal dette ansøges i den unges kommuna via UU-vejleder.

Kontakt os

Ditte Juul Pedersen
Leder af Ungetilbud
AB8C@kk.dk
39 45 25 89

Inger Rydal
Stu-ansvarlig
Dansklærer
AB8W@kk.dk
39 45 25 97

Undervisning

På STU-IBOS får den unge undervisning i fag, der kompenserer for synsnedsættelsen, almindelige skolefag, projekter og forskellige aktiviteter. Læs mere i fold-ud-menuerne nedenfor

Synskompenserende fag

O&M – Orientering & Mobility (at færdes selvstændigt)

For at kunne færdes så selvstændigt som muligt på en sikker og tryg måde får den unge mulighed for at lære en række mobility-metoder. Der trænes såvel indendørs som udendørs, med eller uden ledsager. Der trænes ruteindlæring i forhold til elevens mål og ønsker, fx at kunne benytte offentlig transport og blive selvtransportende til og fra hjemmet.

Elevernes øvrige funktionsnedsættelser, fx hørenedsættelse, spasticitet, eller kognitive funktionsnedsættelser, kan give yderligere vanskeligheder i forhold til at orientere sig og at færdes. Undervisningen tilrettelægges derfor som eneundervisning med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.

Metoderne kan være træning og udnyttelse af øvrige sanser, så man bliver bedre til at orientere sig ved hjælp af kendemærker, ledelinjer og lyd, og man opnår derved kendskab til områder eller ruter, fx turen til busstoppestedet, stationen eller det nærmeste supermarked.

ADL – Almindelig daglig levevis (og botræning)

Formålet er at lære eleven at klare aktiviteter i dagligdagen så selvstændigt som muligt. Undervisningen tager afsæt i synspædagogiske og specialpædagogiske metoder og teknikker. Fx særlige skære- og stegeteknikker, metoder vedr. håndtering af varme genstande, rengøringsteknikker og teknikker til personlig hygiejne.

Der lægges vægt på at arbejde med struktur og procedurer i forhold til at danne overblik, planlægge en aktivitet samt at kunne følge en anvisning/instruktion. I køkkenet fx at blive i stand til at følge en opskrift og finde de rigtige redskaber og ingredienser i et køkken.

Botræning

 • Som metode til at afprøve indlærte ADL-færdigheder kan den unge komme i et forløb i IBOS’ træningslejlighed, hvor der kan være fokus på fx at bo alene, økonomiforståelse, budgetlægning, madlavning, rengøring og sociale aktiviteter. Længden af forløbet er individuelt og kan vare fra 3 til 14 dage.
  Nogle elever kan have glæde af at starte med et meget kort forløb på 1-2 dage og senere kombinere det med et længerevarende forløb op til 14 dage.
 • Hvis eleven bor på IBOS’ boafdeling, vil der være mulighed for at eleven her kan træne nogle af de i ADL indlærte metoder og teknikker.
 • Elever, der står for at skulle flytte hjemmefra, eller har behov for en afklaring i forhold til eventuelt støttebehov og valg af bolig, kan efter vurdering fra IBOS søge deres kommune om et ophold i kollegiefællesskabet Springbrættet.

IKT – Informations- og kommunikationsteknologi

Unge med synshandicap benytter forskellige IT-muligheder og -hjælpemidler afhængig af deres syn og IT-færdigheder generelt. IKT-undervisningen er derfor som udgangspunkt individuelt tilrettelagt, men det er vores erfaring, at de unge profiterer af at have undervisning i IKT sammen med andre. Der er ofte mange mentale barrierer, der skal overvindes, når man bliver introduceret til nye værktøjer. Derfor kan andre unge med synshandicap, der selv har været igennem udfordringerne, være gode rollemodeller i forhold til at tage nye muligheder til sig. Derfor kan IKT-undervisningen foregå både som individuel undervisning og som holdundervisning.

IKT-undervisning omfatter blandt andet:

 • PC eller Mac med skærmlæser og/eller forstørrelse
 • Tastaturtræning (10-fingersystem)
 • Mobiltelefoner og tablets med skærmlæser og/eller forstørrelse
 • Punktskrift (Braille)
 • Notatapparater og notatteknik
 • Brug af offentlige kommunikationsplatforme som fx MitID, digitalpost og lignende som ikke altid er tilgængelige for mennesker med synshandicap.

Skolefag, bevægelse, projekter m.m.

 • Skolefag
  Vedligeholdelse og/eller styrkelse af Dansk, Matematik og Engelsk.
 • Samfundsfag
  I Samfundsfag arbejder vi med mere traditionel samfundsfagsundervisning med klasseundervisning, film, læsning af kortere tekster, snak i plenum og oplæg fra underviser. Samfundsfag er obligatorisk.
 • Projektfag
  Her arbejder vi med emner, som de unge selv er med til at vælge. Temaer som fx venskaber, kærester, sociale medier, handicaperkendelse, identitet, flytte hjemmefra mm. Erkendelse af eget handicap og de mulige begrænsninger og muligheder, et synshandicap medfører, indgår som en fast del af undervisningen.
 • Praktikforberedelse
 • Oplevelsestur
  Det er vores erfaring at unge med synshandicap kender meget lidt til deres omverden såvel lokalt som globalt. Oplevelsestur er tænkt som samfundsfagsundervisning gennem oplevelser, erfaringer og hands-on/at mærke det på egen krop og kunne sige: ”det kender jeg og der har jeg været”.
  På oplevelsesdagen tager vi på tur ud af huset for at opleve noget nyt. Det kan være: Museer, koncerter, virksomhedsbesøg, friluftsliv, besøg ved historiske bygninger og meget mere. Faget har et stort element af erfaringstilegnelse, socialt samvær og sprog- og begrebsopbygning.
 • Bevægelse
  Gymnastik, Svømning, Cykling, Fitness, Sansetræning.
 • Musik
  Sammenspil, Instrument, Sang, Kor, Musikteori og -forståelse.
 • Lyd
  Fx Podcast, Lydcollager.
 • Kreative og praktiske fag
  Kreaværksted, Tekstil-, Keramik- og Væveværksted.
 • Seksualvejledning
 • Teaterprojekt
  Hvert år i januar samarbejder stu-eleverne med unge fra andre tilbud på IBOS om et teaterprojekt. Her udvikles en teaterforestilling helt fra bunden sammen med undervisere og en professionel skuespiller/instruktør og andre gæsteundervisere. De unge har mulighed for at være med i alle delprocesser og samarbejder henimod den færdige forestilling. Projektet munder ud i en række visninger for pårørende, venner, personale og borgere fra andre institutioner.
  Mange forskellige fag og kunstarter kommer i spil under produktionen, lige fra lydproduktion, lyddrama, musik, sang, kreative fag og håndværksfag til skolefag som dansk, matematik, samfundsfag og historie. I hele teaterprocessen indgår anvendelse og træning af synskompenserende hjælpemidler og teknikker.
  Teaterarbejdet giver ikke bare deltagerne praktiske og faglige kompetencer, men også mulighed for at arbejde med emner som identitet, relationer og fællesskab. Der er fokus på kommunikation, såvel verbal (auditiv) som kropslig (visuel), som er et essentielt redskab i de unges identitetsdannelse og vejen til at skabe relationer med såvel seende mennesker som mennesker med synshandicap. De unge får i trygge rammer bl.a. mulighed for at udvikle og træne handlestrategier i virkelighedsnære situationer.

  Teaterforestillingen – eller dele af den – kan spilles i mørke, hvor andre former for sansning end synet vægtes (auditive, taktile og bevægelsesmæssige sanser). De unge får dermed mulighed for at præsentere deres verden for publikum, som her må lytte og sanse sådan som de unge selv til daglig er nødsaget til at opleve og sanse verden.

Holdundervisning

Meget af undervisningen foregår i små grupper a 2-3 elever. Grupperne varierer i størrelse afhængig af fag og den unges individuelle behov. I nogle fag og sociale aktiviteter, kan eleverne være samlet i større grupper.
I gruppeundervisningen får de unge mulighed for at erfaringsudveksle, lære af hinanden og spejle sig i ligesindede, hvilke mange af de unge ikke tidligere haft mulighed for.
I nogle fag er der behov for 1:1-undervisning. I særlige tilfælde kan der tilbydes ekstra 1:1-undervisning afhængig af målgruppeindplacering.
I alle fag og aktiviteter er der fokus på at synskompenserende hjælpemidler, metoder og teknikker indgår som en naturlig del af undervisningen.

Andre undervisningsaktiviteter

 • Introtur i Danmark om efteråret
  Studietur til udlandet i foråret
 • Sociale aktiviteter fx kulturelle aftenarrangementer, spil, fester, fællesspisning
 • Et dagligt morgenmøde
 • Et ugentligt fælles ungemøde
 • En ugentlig koordinatortime
 • Mulighed for at deltage i aktiviteter med IBOS’ ”frivilligkorps”.

Praktik

I løbet af de tre år kommer alle stu-elever i praktik flere gange.
Praktikker kan planlægges på flere måder, fx som koncentrerede forløb på 1-3 uger eller med 1-2 dage ugentligt i et længere forløb.
Praktikken på første stu-år vil ofte være intern i en af IBOS’ funktioner, fx køkken/kantine, reception eller værksted. På andet og tredje stu-år vil praktikstedet ofte være en ekstern virksomhed.
Praktikkerne planlægges individuelt sammen med IBOS’ arbejdsmarkedskonsulent og indgår i forløbet, så uddannelsen bliver så fremtidsrettet som muligt.

Pædagogiske og didaktiske metoder

Som udgangspunkt tager vi afsæt i en synsfaglig tilgang til de unge. Vi afklarer behovet for synkompenserende hjælpemidler og undervisning, og vi tilrettelægger undervisningen individuelt i forhold til den enkelte unges behov.
Mange af de unge vi møder har ikke tidligere arbejdet med deres synshandicap, og de står derfor overfor en dobbelt udviklingsopgave i deres identitetsudvikling. De skal både udvikle en opfattelse af sig selv som de personer de er, med hensyn til fx udseende, adfærd, styrker, svagheder, interesser og mål, og de skal samtidig udvikle en realistisk opfattelse af sig selv som ung med et synshandicap.
Det er vores erfaring, at den unge lykkes bedst med både personlig, faglig og social udvikling, når synshandicappet bliver integreret som en del af den personlige identitet.

Med udgangspunkt i den enkelte unges behov og udviklingsmål benytter vi en række specialpædagogiske metoder og tilgange. Vi anvender blandt andet:

 • Synskompenserende tilgange, metoder og teknikker
 • Auditive og taktile tilgange
 • Struktureret pædagogik
 • Gentagelsens pædagogik
 • Differentiering
 • Nærmeste udviklingszone
 • Robusthed
 • Social Tænkning
 • Relationsfokuseret tilgang
 • Psykoedukation
 • Teater og musik som redskab til at arbejde med bl.a. fællesskab, kreativitet og ”grænseflytning”
 • Neuropædagogisk tilgang/screening.

Personale og ledelse

STU-IBOS er en del af Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), som er en landsdækkende rehabiliteringsinstitution under Københavns Kommune. Der er 130 medarbejdere, der er højt specialiserede i at arbejde med mennesker med nedsat syn og blindhed.

På STU-IBOS har vi et fast underviserteam, som udover at undervise på stu også underviser på vores Ungekursus. Alle medarbejdere i teamet har solid erfaring med specialundervisning både indenfor synsområdet og med hensyn til unge med hørenedsættelse, udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og kognitive udfordringer.

Teamet er tværfagligt og består af undervisere med baggrund som lærer, socialpædagog, ergoterapeut, kandidat og socialrådgiver. Alle undervisere har uddannelse indenfor synspædagogik, specialpædagogik og andre faglige områder, som har særlig relevans for arbejdet med denne gruppe af unge.
Både ledelse og medarbejdere i teamet har mange års erfaring med stu, da STU-IBOS har eksisteret siden 2007.

I underviserteamet er et fokus desuden at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor de relevante fagområder.

Foruden det faste team kan STU-IBOS trække på relevante fagpersoner på Instituttet for Blinde og Svagsynede, herunder klinisk psykolog, neuropsykolog, psykiater, neurooptometrist, socialrådgiver, studievejleder, pædagogisk konsulent, konservatorie- og universitetsuddannede musikundervisere, værkstedsundervisere, seksualvejleder, arbejdsmarkedskonsulent mv.

Kontakt os gerne

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores tilbud, eller ønsker du at besøge os, er du velkommen til at kontakte os.

Det er også muligt at aftale et besøg, hvor du kan få en snak med os, se lokaliteterne og møde de stu-elever, som allerede går på STU-IBOS.

Hvis du er interesseret i at starte på STU-IBOS, er der også mulighed for at komme i en snusepraktik for at lære skolen bedre at kende, inden du træffer den endelige beslutning om at starte. En snusepraktik kan vare 3 -5 dage.

Man kan også besøge os på stu’ens dag, den første torsdag i oktober, hvor stu-udbydere i hele landet holder åbent hus. Tidspunkt og program kan findes på IBOS’ hjemmeside i starten af september.

Inger Rydal

Stu-koordinator
Mobil: 21 75 91 94
Mail: AB8W@kk.dk