Katalog med taksttilbud til dig med synsnedsættelse

illustration af citationstegn i taleboble

Læs om de tilbud vi har til dig med synsnedsættelse, som din kommune kan henvise dig til.

Indledning

IBOS sælger også specialiserede forløb og uddannelser på takst. Vi har mange tilbud og har derfor samlet et katalog med tilbuddene. Både for unge med kun et synshandicap, som måske ønsker at flytte hjemmefra og vil prøve vores nye kollegiefælleskab, eller til dig, der ønsker at supplere dine skolefag før en videregående uddannelse. Har du flere udfordringer, så har vi en STU-uddannelse og både bo- og dagtilbud med støtte.

For voksne kan vi tilbyde flere former for rehabilitering, længerevarende forløb. Fx med vores arbejdsmarkedskonsulent, psykolog eller et undervisningsforløb i IT, mobility, ADL eller et synshjerneskadeforløb.

For at blive henvist til en indsats skal du gøre følgende*:

 1. Du eller din sagsbehandler skal udfylde et henvendelsesskema og et samtykke – så bliver din situation vurderet i visitationsteamet – og du bliver kontaktet snarest muligt. Husk også at vedhæfte samtykke og evt. relevante helbredsmæssige oplysninger.
 2. Har du spørgsmål? Kontakt IBOS’ socialrådgivere i deres telefontid.
 3. Har du tekniske problemer med at udfylde skema? Kontakt en af sekretærerne.
 4. Når vi har vurderet din ansøgning, vil IBOS typisk ansøge kommunen på vegne af dig.

*Vi vil gøre opmærksom på at alle forløb og sager er forskellige og at dette er en generel beskrivelse, der kan variere.


Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær (Serviceloven § 103 og § 104)

Beskyttet beskæftigelse

IBOS tilbyder beskæftigelse indenfor forskellige arbejdsområder, fx lettere monteringsopgaver og pakkearbejde for eksterne virksomheder, væveværksted og lettere serviceopgaver samt mulighed for at varetage butiksrelaterede opgaver. Arbejdsopgaverne er forskellige og mange foregår med brug af synskompenserende hjælpemidler. Det er for dig med med synsnedsættelse, som ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Aktivitets- og samværstilbud

IBOS tilbyder aktivitets- og samværstilbud til dig over 18 år med nedsat syn eller blindhed og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Fx intellektuel/kognitiv forstyrrelse, autisme-spektrum-forstyrrelse, medfødt hjerneskade/erhvervet hjerneskade eller udviklingshæmning. Aktivitetsgruppen planlægger hverdagen ud fra den enkeltes kompetencer og interesser, så du får mulighed for at udvikle dine personlige færdigheder. Der er fokus på at skabe trygge rammer, støtte udviklingen af venskaber og udvikle sociale færdigheder gennem aktiviteter og en meningsfyldt hverdag.

Kontakt

Silhuet af en kvinde

Mette Vagner Dalby
Socialrådgiver
EZ48@kk.dk
39 45 23 41


Botilbud (Serviceloven § 107, § 108 og § 66)

Midlertidigt botilbud

IBOS tilbyder et midlertidigt botilbud for dig med nedsat syn eller blindhed, som deraf har betydelig nedsat fysisk funktionsevne og derfor har brug for særlig støtte. Støtte til personlige behov, fx sundhed, økonomi, ADL, administrering af medicin eller evt. diætoverholdelse. Der er også sociale aktiviteter, der understøtter netværk mellem beboerne og hindrer social isolation.

Længerevarende botilbud

IBOS kan tilbyde dig med synsnedsættelse og andre funktionsnedsættelser (med behov for pædagogisk støtte) et permanent et hjem. På botilbuddet arbejdes der med aktiviteter, der understøtter det sociale fællesskab og netværk mellem beboerne og hindrer social isolation. Du får støtte til personlige behov, fx daglig husholdning, sundhed og økonomi. IBOS står for administrering af medicin eller diætoverholdelse m.m.

Døgninstitution for unge

IBOS kan tilbyde døgninstitution til dig, der er mellem 16 til 18 år med synsnedsættelse og andre udfordringer. Fx fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller hjerneskadeproblemstilling. Du får støtte til personlige behov, fx læge, ADL, økonomi og medicin. Du får også sociale aktiviteter, så du bliver en del af fællesskaber. Opholdet kan være en del af en indsats, hvor flere forløb igangsættes samtidig. Fx uddannelsesafklaring, STU eller et tilsvarende individuelt tilrettelagte forløb.

Lejlighederne er 30 m2 og værelserne 15 m2. De er møbleret med kommode, seng, skrivebord, stuebord, stol og indbygget skab. Man deler bad, toilet og tekøkken med sin nabo. Herudover har alle adgang til opholdsstuer, to køkkener, vasketørrerum og et fitnessrum.

Kontakt

Silhuet af en kvinde

Annette Amelung
Leder af botilbud
d378@kk.dk
39 45 23 42


Musikalske undervisningsforløb på IBOS

Forskoleår til konservatoriet, MGK og Musikprofilen

På IBOS kan du modtage undervisning, der kan gøre dig klar til, på ordinære vilkår, at gå til optagelsesprøver på Musikalsk Grund Kursus (MGK), konservatoriet eller fx en kirkemusikskole.

Målgruppen er dig, som er over 18 år med et synshandicap, og som vurderes egnet til at kunne påbegynde en musikuddannelse, uddannelse på MGK eller musikkonservatoriet efter endt forskoleår.

På forskoleåret arbejder IBOS med din musikfaglige profil, diverse musikfag studieparathed og handicaperkendelse. Samtidigt lægger vi stor vægt på, at sikre at du kender til og kan bruge diverse synskompenserende hjælpemidler og allermest egnede musikprogrammer, såsom Logic og Sibelius.

Derudover giver et forskoleår mulighed for aktiviteter og socialt samvær med andre unge med synshandicap, hvilket er med til at skabe personlig udvikling, erkendelse af synshandicap og netværk.

Undervisningen

Undervisningen i forskoleforløbet er individuelt tilrettelagt og består både af eneundervisning og undervisning på hold. Undervisningen er tilrettelagt med ca. 18 lektioner om ugen sammensat ud fra den enkeltes kvalifikationer.

De fag, som der almindeligvis undervises i, kan være:

 • Hovedinstrument
 • Sang og stemmeteori
 • Klaver
 • Hørelære/teori
 • Musikhistorie
 • Rytmik
 • Notation (med synskompenserende undervisning i nodeskrivningsprogrammet Sibelius)
 • Sammenspil
 • Superviseret øvning
 • Musikekskursioner til koncerter, rockmuseum, lydstudie eller lign.
 • Synskompenserende undervisning (musikprogrammer på computer og iPad, ADL, mobility)
 • Afspænding og kropsbevidsthed

Mentorordning efter forskoleåret

Hvis det er nødvendigt med yderligere støtte i overgangen til nyt uddannelsessystem, tilbyder IBOS at være mentor i overgangsfasen. En mentorordning kan støtte dig som studerende, samtidigt med at vi kan tilbyde undervisning til lærerne på din uddannelsen, så de bliver bedre rustet til at undervise en studerende med synshandicap. Det er vores erfaring at lærerne i det ordinære uddannelsessystem ikke altid har tilstrækkelig erfaring med undervisning af blinde og svagsynede.

Kontakt

Silhuet af en mand

Toke Lobbens
Socialrådgiver
ip6b@kk.dk
39 45 25 87

silhuet af en kvinde

Anna Öberg
Chef for BLS
ZV1H@kk.dk27 52 42 70


Psykologtilbud

Psykologsamtaler

Et alvorligt synstab griber ind på alle områder af tilværelsen – praktisk, socialt, fysisk og psykisk. IBOS kan tilbyde dig et samtaleforløb, hvor der er fokus på de psykologiske aspekter af rehabiliteringen til et liv med nedsat syn eller blindhed. Samtalerne er med en autoriseret klinisk psykolog med synsfaglig specialviden.

Samtaleforløbet kan hjælpe dig med processen med at erkende og bearbejde synstabet og dets konsekvenser. Samtalerne kan understøtte rehabiliteringen og din motivation for at generobre så mange af dine tidligere funktioner som muligt, og støtte dig i at genoprette tilliden til dig selv og dine fremtidsmuligheder. Samtalerne kan også forebygge angst og depression, som kan forekomme efter et alvorligt synstab. Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid et forløb tager.

Kontaktperson

Silhuet af en kvinde

Christense Thygesen
ab7x@kk.dk
39 45 25 73

Kognitiv psykologisk udredning

Mange borgere er blevet psykologisk udredt, uden der er taget hensyn til synsproblematikken. Derfor kan det være relevant at supplere med en udredning, der bliver lavet af en psykolog med specifik viden om syn og synsnedsættelse. IBOS kan tilbyde dig en kognitiv psykologisk udredning. Det er en samtale, en klinisk vurdering og nogle standardiserede tests, der er egnede til mennesker med nedsat syn eller blindhed. Udredningen belyser ressourcer, begrænsninger og indlæringsstrategier, som kan anvendes til et videre forløb, fx rådgivning og strategier, der er hensigtsmæssige at anvende i dagligdagen.

Indhold
• Kognitiv psykologisk udredning
• Tilbagemelding til dig med synsnedsættelse
• Vejledning af personale
• Rapportering

Kontakt

Silhuet af en kvinde

Iben Gjørup Nielsen Neuropsykolog rv6n@kk.dk
39 45 23 64 / 20 59 83 27


Rehabilitering til hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv

IBOS kan tilbyde dig forskellige forløb og uddannelse, som kan give dig de bedste forudsætninger for at leve et så selvhjulpent liv som muligt.

Rehabiliteringsforløb

Tab af syn, betyder også tab af nogle færdigheder. Hvordan bruger du fx din telefon eller computer? Hvordan vil du gå til og fra arbejde, i supermarkedet eller i skole? Hvordan vil du lave mad? Hvordan vil du læse eller skrive? Dine færdigheder er ikke som de plejer og det kan påvirke din selvstændighed. Ligesom synstabet også kan påvirke din identitet og selvopfattelse. IBOS tilbyder rehabiliteringsforløb, hvor vi tager udgangspunkt i din situation. En koordineret, sammenhængende indsats. Her får du synskompenserende færdigheder, teknikker og strategier til dit arbejds-, studie- og hverdagsliv. Forløbet varer 13 uger, 15 timer per uge.

Det er vigtigt for erkendelsesprocessen at være sammen med andre med nedsat syn. Derfor foregår undervisningen og rehabiliteringen i et miljø med, hvor du får mulighed for fællesskab med mennesker, der har omstillet sig til den nye livssituation. Det kan give inspiration til, hvordan du kan håndtere din nye livssituation.

Som udgangspunkt vil du få synskompenserende undervisning kombineret med en beskæftigelsesindsats, koordineret med jobcenter.

På baggrund af afprøvninger i løbet af forløbet kan der udarbejdes hjælpemiddelansøgninger, fx til kommune eller jobcenter. Rehabiliteringsindsatsen evalueres løbende og afsluttes med en evalueringsrapport med forslag til evt. videre tiltag.

Indhold kan være

Samtaler med:
• Synsfaglig arbejdsmarkedskonsulent
• Studievejleder
• Psykolog
• Koordinerende socialrådgiver

Afklaring af og undervisning i:
• IT: Brug af computer og mobiltelefon, tastaturtræning, lydbogsafspiller og notatapparater
• Punktskrift: Punktskrift til læsning og skrivning samt afmærkning i hverdagen, elektroniske punktskriftsapparater
• Orientering og Mobility (O&M): Stokketeknik, ruteindlæring og færdsel med offentlige transportmidler
• Almindelig Daglig Levevis (ADL): Madlavning og rengøring
• Afspænding, motion og bevægelse

Nyt perspektiv på uddannelse

IBOS kan tilbyde et studievejledningsforløb på 13 uger (2-5 timer om ugen) til dig med nedsat syn (over 16 år), der på sigt kan starte på en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Du bliver udredt og får afklaret hvilke hjælpemidler, færdigheder og støttebehov, der er nødvendige for at gennemføre en uddannelse – og senere komme i beskæftigelse. Forløbet kan foregå både ved fysisk fremmøde, telefonisk eller på skype.

Først bliver du udredt og screenet i forhold til, om du er parat til at starte uddannelse. Det munder ud i din uddannelsesplan, der bliver omdrejningspunktet for forløbet. Du får tilknyttet en studievejleder, der koordinerer og vejleder. Målet er, at du bliver i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og er rustet til at gennemføre en uddannelse med nedsat syn.

Synsfaglig arbejdsmarkedsmentor

IBOS kan tilbyde en synsfaglig arbejdsmarkedsmentor til dig med synsnedsættelse, der er aktivitets-/ jobparat og på offentlig forsørgelse, fx dagpenge, ledighedsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Forløbet varer 3-15 måneder (1-5 timer om ugen). Målet er, at du får en job- eller uddannelsesplan, der i detaljer beskriver, hvordan du kan fungere i en arbejds- eller uddannelsessituation. Du får udredt din synsproblematik og behov for kompenserende hjælpemidler. Og du får også afklaret hvilke faglige og personlige ressourcer, du har. Du skal være motiveret til at samarbejde om de aftaler, vi laver i forbindelse med din plan.

Den synsfaglige arbejdsmarkedsmentor hjælper dig i en virksomhedspraktik, så du kan få afklaret hvilke jobfunktioner eller studievalg, du kan klare. IBOS støtter og vejleder i hele forløbet. Fx fra sygemelding til du fungerer i en ny arbejdssituation. Eller indtil kommunen har fået afklaret din arbejdsevne og udviklingsmuligheder.

Indhold kan være:
• Samtaler med dig, aftale med kommune og handleplan
• Koordinering og støtte i samarbejdet mellem det offentlige system, synsprofessionelle, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver
• Udredning af din synsproblematik, behov for synskompenserende arbejdsredskaber og evt. personlig assistance
• Identifikation af indsatsområder i forhold til arbejdsmarkeds- og uddannelseskrav og anbefalinger til, hvad der kan få dig tættere på at mestre de jobrettede vejledningsforløb
• Udarbejdelse af realistisk jobprofil og CV eller uddannelsesvalg
• Opsøgende kontakt til mulige praktikpladser, definition af praktikindhold, aftale om skånehensyn og forventninger
• Opfølgende kontakt under praktik
• Afsluttende rapport om forløbet

Enkeltfagsundervisning

IBOS tilbyder enkeltfagsundervisning til dig med synsnedsættelse, der har behov for at lære synskompenserende færdigheder, metoder og strategier på et specifikt område. Undervisningen tager udgangspunkt i din situation og bliver derfor tilpasset dine behov, udfordringer og ressourcer. Forløbet er opdelt i modul 1(12 timer), modul 2 (18 timer) og modul 3 (24 timer).

Formålet med undervisningen er, at du kan klare dig så selvstændigt som muligt inden for det specifikke område. Drejer det sig om IT-undervisning, skal IBOS vide hvilket hjælpemiddel/apparat du har behov for undervisning i på forhånd. Og du skal tage det med til undervisningen. Din undervisning bliver afsluttet med en rapport. Her bliver udbyttet evalueret og du får forslag til evt. videre tiltag.

Indhold kan være undervisning i synskompenserende hjælpemidler og færdigheder indenfor:
• IT: Brug af computer og mobiltelefon, tastaturtræning, lydbogsafspiller og notatapparater
• Punktskrift: Punktskrift til læsning og skrivning samt afmærkning i hverdagen og elektroniske punktskriftsapparater
• Orientering og mobility (O&M): Stokketeknik, ruteindlæring og færdsel med offentlige transportmidler
• Almindelig daglig levevis (ADL): Madlavning og rengøring
• Afspænding, motion og bevægelse

Dansk som andet sprog og beskæftigelse

IBOS tilbyder danskundervisning til dig med synsnedsættelse (over 18 år), der har andet modersmål end dansk. Du skal have behov for at lære dansk med henblik på at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Undervisning udbydes i samarbejde med den eksterne samarbejdspartner, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK). VSK vurderer, hvor langt forløbet bliver. Undervisningen bliver afsluttet med adgangsgivende prøver.

Du får supplerende undervisning i IT, så du er i stand til at tilgå undervisningsmaterialerne – enten via hørelsen eller ved anvendelse af forstørrelseshjælpemidler.

Faget tilbydes som enkeltfag, men det kan også være en del af et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

Indhold
• Specialiseret danskundervisning
• Samtale- og lytteøvelser, der giver basale danskfærdigheder
• Ved læsning og skrivning anvendes relevante kompenserende hjælpemidler, fx computer med forstørrelse, skærmlæser, CCTV, smartphone/tablet og punktskrift m.m.

Kontakt

silhuet af en kvinde

Sabina Andersen
Socialrådgiver
ac0i@kk.dk
39 45 25 67


Stu – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

IBOS tilbyder stu til unge med synsnedsættelse og andre kognitive eller fysiske handicaps, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. stu’en har fokus på fællesskab, faglighed og personlig udvikling.

Du lærer at håndtere muligheder og begrænsninger i forhold til din synsnedsættelse for at få de bedste muligheder for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og job på ordinære eller særlige vilkår. Du får en kontaktperson og dit uddannelsesforløb bliver planlagt med udgangspunkt i dine behov. Der er 28. lektioner om ugen.

Basisfag, obligatoriske:
• Mobility, at færdes på egen hånd indendørs og i trafikken
• ADL-teknikker, at klare dagligdagsopgaver fx indkøb, madlavning, rengøring og påklædning
• Synskompenserende IKT- teknikker og hjælpemidler.
• Praktikker, interne og eksterne
• Studieture, i Danmark og udlandet
• Samfundsfag og projektundervisning i relevante problemstillinger for målgruppen
• En årlig teaterforestilling, hvor alle indlærte færdigheder er integreret
• Bevægelsesfag og svømning
• Botræning og ophold i prøvelejlighed

Linjefag: Musiklinjen
Skolefag: Dansk, matematik og engelsk plus evt. andre fag
Værkstedsfag: Keramik-, træ-, sy- og væveværksted

Vil du vide mere om stu’en

Læs mere om stu’en

Kontakt stu

silhuet af en kvinde

Ditte L.J. Pedersen
stu-ansvarlig og teamleder
AB8C@kk.dk
39 45 25 89


Synshjerneskaderehabilitering

IBOS´ tilbud om synshjerneskaderehabilitering er for dig, der på grund af en hjerneskade har fået nedsat synsfunktion. Det kan være pludselige opståede skader, fx apopleksi eller kranietraume, tumorer eller progredierende neurologiske lidelser, fx multipel sklerose. Vi kan starte forløbet allerede under din indlæggelse i form af vejledning til dig, dine pårørende, personalet på hospitalet og/eller genoptræningsinstitution. Vores erfaring er, at kombinationen af synstab og hjerneskade kræver en særlig tilrettelagt, tværfaglig indsats. Målet er, at du får en så selvstændig hverdag som muligt, lærer at prioritere dine kræfter og får mulighed for at vende tilbage/ komme i beskæftigelse. Vi tilbyder koordinering og samarbejde med kommunen for at skabe sammenhængende forløb.

Når kommunen har henvist dig, indkalder vi dig til en visitationssamtale, hvor vi afklarer din situation og behov for rehabilitering. IBOS udarbejder en udredningsrapport med anbefalinger for tiltag til kommunen.

Synshjerneskaderehabiliteringsforløb

Du får synskompenserende undervisning med udgangspunkt i din synssituation og hjerneskadens karakter og omfang. Forløbets varighed afhænger af dine behov.

Får man en synhjerneskade, så medfører det også tab færdigheder. Aktiviteter og samvær med andre kan bidrage til større livsmod og en ny, mere positiv selvforståelse. Derfor foregår undervisningen og rehabiliteringen på IBOS i et miljø med mulighed for fællesskab med ligestillede. Undervisningen kan dog også foregå helt eller delvist i dit hjem, hvis det er den bedste løsning for dig. Forløbet afsluttes med en evalueringsrapport med forslag til videre tiltag.

Indhold kan være
• Individuel tilrettelagt undervisning (fx ADL, O&M, IKT, læsning)
• Hjemmebesøg og –undervisning
• Neuro optometrisk rehabilitering (NOR)
• Undervisningsforløb i neuro vision technology (NVT)
• Neuropsykologisk udredning
• Sensorisk profil
• AMPS3-test og vurdering
• Samtaler med psykolog
• Koordinering af forløbets indhold og afrapportering til kommunen

Neuro optometrisk rehabilitering (NOR)

Hjerneskader kan give forstyrrelser i de basale synsfunktioner, fx fokusering, følgebevægelser, øjenmotorik og samarbejdet mellem øjnene/samsyn. Forstyrrelserne kan give symptomer som dobbeltsyn, svimmelhed, balance- og koordineringsproblemer, træthed og nedsat koncentrationsevne. IBOS kan tilbyde udredning ved en neurooptometrist, hvor du får en vurdering af de basale synsfunktioner og mulige kompenserende optiske hjælpemidler. Og er der behov og potentiale for et neurooptometrisk-træningsforløb (synstræning). I særlige tilfælde er det muligt med ‘assisteret synstræning’ af en neurosynspædagog, som hjælper dig med at indlære øvelserne.

Forløbet er fordelt over modul 1 (6 timer) og modul 2 (21 timer)

Indhold
• Neuro optometrisk rehabilitering/ træningsforløb (synstræning)
• Rapportering

Enkeltfagsundervisning

En synsnedsættelse i kombination med en erhvervet hjerneskade medfører ofte udfordringer med nogle af hverdagens almindelige gøremål (Almindelig daglig levevis – ADL), færden, læsning, skrivning, brug af telefon og computer m.m. Derfor tilbyder IBOS enkeltfagsundervisning, hvor du kan lære at klare hverdagen på nye måder og sørge for at de nye vaner bliver en naturlig del af den. Du får både nye færdigheder, der kompenserer for synsnedsættelsen, kognitive funktionsnedsættelser og fysiske udfordringer.

Undervisningen afsluttes med en evalueringsrapport med forslag til videre tiltag. Enkeltfagsundervisning er fordelt over modul 1 (10 timer), modul 2 (15 timer) og modul 3 (20 timer).

Indhold kan være afklaring af og undervisning i
• IT: Brug af computer, tablets og mobiltelefon
• Læsning: Udnyttelse af restsyn til læsning og skrivning, læsestrategier og -teknikker
• Orientering og mobility (O&M): Stokketeknik, færden inde og ude, færdsel med offentlige transportmidler
• Almindelig daglig levevis (ADL): Madlavning og rengøring, energiforvaltning
• Bevægelse, musik og kreative aktiviteter

NVT-undervisningsforløb

Neuro Vision Technology (NVT) er et standardiseret træningsprogram udviklet til dig, der efter en hjerneskade har fået indskrænket synsfelt (hemianopsi). Ved hjælp af et computerprogram, et lyspanel og et særligt træningsforløb trænes du i scanningsteknikker, der kompenserer for synsfeltindskrænkningen. Målet er, at du kan færdes selvstændigt og så sikkert som muligt. Derudover får du større indsigt i og forståelse af dit synstab.

Indhold
• NVT-undervisnings- og træningsforløb
• Rapportering

Neuropsykologisk udredning

IBOS tilbyder neuropsykologiske udredninger, hvis det er nødvendigt at supplere en tidligere udredning med specifik viden om syn og synsnedsættelse. Det er en samtale med dig, en klinisk vurdering og udførsel af standardiserede tests. Testmaterialet er egnet til mennesker med synsnedsættelse.

Du får udredt dine ressourcer, begrænsninger og indlæringsstrategier, så du kan få rådgivning om hvilke strategier, der er hensigtsmæssige for dig at anvende i dagligdagen. Og personalet om, hvilke undervisningsmetoder, der er optimale.

Indhold
• Neuropsykologisk udredning
• Tilbagemelding til borgeren
• Eventuel psykoedukation
• Vejledning af personale
• Rapportering

Sensorisk profil

En hjerneskade kan ud over synstabet medføre andre sanseforstyrrelser, som der skal tages hensyn til i rehabiliteringen. Derfor kan det være relevant for både dig med synsnedsættelse, de pårørende og fagprofessionelle at kende din sensoriske profil.

En sensorisk profil er et standardiseret, valideret testredskab, som beskriver sammenhængen mellem en persons evne til at bearbejde sensoriske informationer og personens adfærd i forbindelse med udførelsen af hverdagsaktiviteter. Testresultatet anvendes som grundlag for din videre rehabilitering og til vurderingen af, hvilken indflydelse omgivelserne har på din mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og om der er behov for særlige skånehensyn.

Indhold
• Sensorisk profil
• Rapportering

AMPS-test og udredning

AMPS-test er et standardiseret, observationsbaseret undersøgelsesredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af din udførsel af almindelig daglig levevis (ADL). Den opsætter mål for dine motoriske og procesmæssige evner i hverdagsaktiviteter.

Du får beskrevet dine kompetencer i forhold til ADL og eventuelle behov for hjælp i hverdagen. Testresultatet anvendes som grundlag for din videre rehabilitering og til vurderingen af, hvilken interventionsstrategi,der bør anvendes fremadrettet.

Indhold
• AMPS-test og udredning
• Rapportering

Kontakt

Silhuet af en kvinde

Mette Vagner Dalby
Socialrådgiver
EZ48@kk.dk
39 45 23 41

silhuet af en kvinde

Lise Täck Christoffersen
Socialrådgiver
LJ6A@kk.dk
39 45 23 74


Udredning efter hjernerystelse (Post Commotio)

IBOS kan tilbyde en udredning, hvis du har synsrelaterede senfølger af en hjernerystelse (Post Commotio Syndrom) og er over 18 år. En ergoterapeut og IKT-konsulent vil lave udredningen fordelt over to gange.

En hjernerystelse giver typisk hovedpine, træthed, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og lyd- og lysoverfølsomhed. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne hurtigt igen, men for 10-15 procent er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Følgerne kan gøre det svært at passe et arbejde eller studie, da man kun kan arbejde i kort tid ad gangen. Med de rette hjælpemidler og en løsning med udgangspunkt i præcis din situation er det muligt at afhjælpe lysfølsomhed og udtrætning. Så bliver det muligt at udføre skærmarbejde i længere tid og din arbejdsevne bliver derved forbedret.

Indhold

 • Udredning af behov for synskompenserende hjælpemidler. Fx belysning, arbejdspladsindretning og synskompenserende IKT-hjælpemidler
 • Rådgivning vedrørende de synsrelaterede gener, fx udtrætning, lysfølsomhed og blænding

Kontakt

Silhuet af en mand

Karsten Haarh
Neurooptometrist
g64l@kk.dk
39 45 23 87


Ungekursus

Ungekursus er for dig mellem 16 og 30 år med synsnedsættelse, som ønsker at få afklaret, hvilken retning du skal vælge for dit voksenliv. Hvad du kan og vil personligt og i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Kurset planlægges ud fra dine behov og interesser og varer mellem 6 måneder og 2 år, 25 timer om ugen.

Du kan blive styrket inden for et af følgende områder:
• Traditionelle skolefag
• Synskompenserende teknikker
• Sociale kompetencer
• Erhvervs- og studieafklaring
• Udflytning i egen bolig

Ungekursus kan indeholde følgende:
• Udredning af dine synsproblematikker
• Undervisning i mobility, hvor du lærer at færdes på egen hånd, indendørs og i trafikken
• Undervisning i ADL-teknikker, hvor du lærer at klare dagligdagsopgaver, fx indkøb, madlavning, rengøring og påklædning
• Undervisning i synskompenserende kommunikationsteknikker, fx brug af CCTV, Jaws, Zoomtext, 10-fingersystem, punktskrift, aflæsning af taktilt materiale m.m.
• Almen undervisning i dansk, matematik, sprog, samfundsfag, idræt og musik – Kan kombineres med fag på VUC
• Studieture, temauger, fritidsaktiviteter, udflugter, fritidsaktiviteter og fællesskab med andre unge
• Samtaler med studievejleder, socialrådgiver, arbejdsmarkedskonsulent og kontaktperson
• Samtaler og test ved IBOS’ psykolog, neuropsykolog og psykiater
• Identifikation af indsatsområder ift. arbejdsmarkedskrav og anbefaling til, hvad der kan bringe den unge tættere på at mestre disse
• En eller flere interne praktikperioder
• Mulighed for ekstern praktik
• Botræning og ophold på IBOS’ bo-afdeling

Vil du vide mere om IBOS’ Ungekursus

Video med Niklas og Anuja, der fortæller om Ungekursus

I denne video fortæller to unge studerende med synshandicap, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal om IBOS Ungekursus. På IBOS Ungekursus kan unge få lektiestøtte og supplerende undervisning. Fx ekstra faglig støtte til nogle fag, når de skal starte på en ungdomsuddannelse.

Springbrættet – Et kollegiefællesskab

IBOS’ kollegiefællesskab, Springbrættet, hører under IBOS Ungekursus og er for unge, der overvejer at flytte hjemmefra i egen bolig, bofællesskab eller lignende. Der er derfor særligt fokus på ADL- og bo-træning. Kollegiefællesskabet er for unge, der har behov for et kortere ophold, fra 6-12 måneder, og som herefter er klar til en mere selvstændig boform evt. med støtte.

I Springbrættet får de unge i fællesskab træning i ADL, fx madlavning, indkøb, rengøring og økonomi. Springbrættet er en stor hyggelig lejlighed med tre individuelle værelser, fælles stue, bad og køkken og har sin egen have til deling mellem de tre beboere. Springbrættet er fysisk placeret for sig selv – altså uafhængigt af IBOS’ øvrige botilbud – og der er kun personale tilknyttet i dagtimerne. De unge får derfor rigtig gode muligheder for at træne og øve deres ADL-færdigheder samtidig med at de afprøver at bo sammen med andre unge.

Læs artiklen om Springbrættet, ‘Nyt kollegiefællesskab for unge’

Kontakt

silhuet af en kvinde

Ditte L.J. Pedersen
STU-ansvarlig og teamleder
AB8C@kk.dk
39 45 25 89

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte? Se kontaktoplysninger fordelt på områder nedenfor.


Kontaktoversigt

Post Commotio-udredning
Kontaktperson: Neurooptometrist, Karsten Haarh, tlf. 39 45 23 87

Psykolog
Kontaktpersoner: Psykolog Christense Thygesen, tlf. 39 45 25 73 og neuropsykolog Iben Gjørup Nielsen, tlf. 39 45 23 64 / 20 59 83 27

Rehabilitering til hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv
Kontaktpersoner: Socialrådgiver Sabina Andersen, tlf. 39 45 25 67.

STU
Kontaktperson: STU-ansvarlig Ditte L. J. Pedersen, tlf. 39 45 25 89

Synshjerneskaderehabilitering
Kontaktpersoner: Socialrådgiver Mette Vagner Dalby, tlf. 39 45 23 41 og socialrådgiver Lise Täck Christoffersen, tlf. 39 45 23 74

Servicelovens § 103 og § 104
Kontaktperson: Socialrådgiver Mette Vagner Dalby, tlf. 39 45 23 41

Servicelovens § 107, § 108 og § 66
Kontaktperson: Annette Amelung, tlf. 39 45 23 42

Ungekurser
Kontaktperson: Teamleder Ditte Juul Pedersen, tlf. 39 45 25 89