Ungekursus

Citattegn i taleboble

Et ungekursus-forløb skræddersyes og tilrettelægges individuelt. Derfor sammensættes moduler og fag ud fra den unges niveau, interesser og behov. Forløbet tilrettelægges også i forhold til den enkeltes muligheder og behov for en håndholdt indsats.


Om IBOS Ungekursus

IBOS Ungekursus er et individuelt sammensat forløb, der skal styrke, vejlede og opkvalificere unge med synshandicap, så de kan komme tættere på uddannelse og job.

Et ungekursus kan sammensættes af:

 • Synskompenserende fag; at færdes på egen hånd, lære IT og daglig levevis.
 • Uddannelses- og erhvervsafklaring; fx samtaler, studievejledning og praktikker.
 • Opkvalificering i almene skolefag; fx dansk og matematik og evt. i samarbejde med VUC.
 • I egen bolig; træning mod at flytte hjemmefra og blive mere selvstændig.
 • Intro- og afklaringsforløb; 4 ugers afklaringsforløb, 20 timer om ugen.

Undervisning på ungekurset

Ungekursus foregår på IBOS. Et hus med et unikt synsmiljø og med høj specialisering i kraft af mange medarbejdere med forskellige fagligheder. Alle medarbejdere har fokus på nedsat syn og blindhed i relation til deres faglighed og hvordan det kommer til udtryk hos de unge. Derfor har medarbejderne redskaber til at håndtere de udfordringer, som manglende syn kan give i et ungdoms- og voksenliv.

Som ung på IBOS, bliver man en del af et unikt ungdomsmiljø og man vil, uanset forløbets varighed, opleve sammenhørighed og fællesskab med andre unge med synshandicap og opnå personlig udvikling.  

Målgruppe

Ungekursus er for unge mellem 16 og 25 år, der har et synshandicap, og som har brug for en individuel sammensat indsats. Det kan være som en parallelindsats med flere sideløbende forløb. Fx vejledning, opkvalificering, undervisning, uddannelses- og jobafklaring og personlig udvikling mod selvstændighed i voksenlivet og eventuelt egen bolig.

Varighed

Ungekursus varer typisk mellem 6 måneder og 2 år. Det ugentlige timetal fastsættes efter den enkeltes behov og muligheder, typisk mellem 8-25 timer pr. uge.  


Praktisk Information

Intro- og afklaringsforløb

Hvis den unge, de pårørende eller kommunen har brug for at blive afklaret om, hvorvidt Ungekursus er det rette forløb, er der mulighed for at starte med et 4 ugers intro- og afklaringsforløb på 20 timer ugentligt.

I forløbet kan indgå følgende:

 • Udredning af synsproblematikker i forhold til IKT, mobility og ADL
 • Udredning af skolefærdigheder i dansk, engelsk og matematik
 • Samtaler med socialrådgiver, studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent
 • Vejledende og støttende samtaler i forhold til den unges ønsker for fremtiden
 • Undervisning, erfaringsudveksling og samvær med andre unge med synshandicap

Et afklaringsforløb bliver afsluttet med en rapport med en synsfaglig udredning, kompensationsbehov og anbefalinger til videre forløb på Ungekursus.

Bo på IBOS

Ungekursus kan kombineres med et ophold på IBOS’ botilbud. Fx i ’Slusen’, som er et bofællesskab (link) for unge. Her er der fokus på, at den unge arbejder henimod at kunne bo i egen bolig. Derfor får den unge også undervisning i ’Almindelig Daglig Levevis’ (ADL).

Der er også mulighed for at få et forløb i IBOS’ prøvelejlighed. Det vil ofte være i forbindelse med den afsluttende undervisning i ADL. Her kan den unge afprøve sine færdigheder og det kan vurderes hvilke boformer, der passer bedst til den unge.

Rapportering

Et forløb på Ungekursus bliver afsluttet med en sammenfattende rapport. Rapporten kan fx indeholde en synsfaglig udredning af den unges kompensationsbehov og/eller en afklaring mod realistiske uddannelses- og beskæftigelsesmål.  

Lovgivning

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 (vejledning og opkvalificering) 
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 113 (ressourceforløb) 
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §143 (revalidering) 
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 (mentor) 
 • Lov om specialundervisning for voksne kap 1. 
 • Serviceloven §85 

Supplerende forløb

Ungekursus kan efterfølges af en virksomhedspraktik ift. beskrivelse af arbejdsevne.


1. Synskompenserende undervisning og træning

Når man ikke kan se, og skal begå sig så selvstændigt som muligt, er der behov for synskompensation. Derfor lærer den unge strategier, færdigheder og teknikker, der hjælper med at kompensere for synshandicappet. Fx når den unge skal starte på uddannelse eller job.

Der undervises i tre synskompenserende fag:

 • Orientering og Mobility, O&M
 • Almindelig Daglig Levevis, ADL
 • Informations- og kommunikationsteknologi, IKT

Undervisning i de synskompenserende fag tilrettelægges individuelt som eneundervisning med udgangspunkt i den enkeltes mål, forudsætninger og behov.

O&M – At færdes selvstændigt

Den unge lærer at færdes så selvstændigt som muligt, både med og uden ledsager. Ligesom den unge lærer mobility-metoder til at færdes både inde og ude. Det kan fx være undervisning i at færdes på velkendte steder, i meget trafikerede omgivelser, at bruge forskellige former for offentlig transport eller indlæring af nye ruter. Det kan være ved at træne de øvrige sanser, ved at bruge mobility-hjælpemidler, fx den hvide stok (mobilitystokken), kikkert, brug af elektroniske hjælpemidler eller centrale apps som Rejseplanen, GPS og Blindsquare.

Undervisningen indeholder også gruppemobility. Her får eleverne mulighed for at spejle sig i hinanden, give praktisk og ikke mindst psykologisk støtte.

ADL – At lære hverdagens praktiske gøremål

Den unge lærer at klare hverdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. Undervisningen tager afsæt i syns- og specialpædagogiske metoder og teknikker. Faget dækker over alle daglige aktiviteter, såsom oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, budgetlægning og personlig fremtoning.

Eksempelvis kan den unge lære skære- og stegeteknikker, metoder til håndtering af varme genstande og relevante rengøringsteknikker, hvis den unge skal lære at lave forskellige madretter og gøre køkken rent.

Testredskaber

I planlægning og evaluering af undervisningen i ADL anvender ungeteamet testredskaber, såsom Assessment of Motor and Process Skills, AMPS, og Sensorisk Profil.

I den ergoterapeutiske observationsmetode AMPS vurderes kvaliteten af kursistens huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. Testen Sensorisk Profil anvendes til at beskrive sammenhængen mellem evne til at bearbejde sensoriske informationer og adfærd i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter.

IKT – At lære at bruge IT

Den unge får færdigheder i at anvende IT, fx tablets, smartphones og PC, ved hjælp af synsynskompenserende programmer og strategier. I undervisningen undervises i relevante digitale hjælpemidler, som gør den unge i stand til selvstændigt at læse, skrive og kommunikere digitalt – og rustes derved til at komme i uddannelse og job.

Unge med synshandicap bruger forskellige IT-programmer og -hjælpemidler afhængig af deres syn og IT-færdigheder. IKT-undervisningen er derfor individuelt tilrettelagt, men vil ofte foregå som holdundervisning.

Der undervises blandt andet i:

 • CCTV
 • Skærmlæserprogrammer til PC og Mac, fx Jaws
 • Forstørrelsesprogrammer til PC, fx ZoomText
 • iPhone og iPad med Voiceover (tale) og forstørrelse
 • 10-fingersystem
 • Aflæsning af taktile materialer
 • Punktskrift
 • Notatapparater med punktdisplay

2. Uddannelses- og erhvervsafklaring af den unge

Den unge får støtte i, viden om og afklaring af sine ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Afklaringsforløbet kan være sammensat af individuelle samtaler, kurser i arbejdsmarkedskendskab, virksomhedsbesøg og -praktikker. Afklaringen sker i et tæt samarbejde mellem IBOS’ studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent.  

Afklaringsforløbet er individuelt, men dele af forløbet foregår i grupper sammen med andre unge med synshandicap. At dele erfaringer og erkendelser med andre ligestillede har stor betydning for de unges personlige udvikling, og deres erkendelser i forhold til muligheder og barrierer i relation til uddannelse og jobmuligheder.

Et forløb kan indeholde:

 • Afklarende samtaler og vejledningsforløb med IBOS’ studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent
 • Temaundervisning om arbejdsmarkedet og sociale forhold
 • Virksomhedsbesøg og minipraktikker
 • Praktik i IBOS’ interne virksomhed, i ekstern virksomhed eller uddannelsesinstitution
 • Samtaler og koordinering med socialrådgiver

De unge bliver støttet i:

 • Udredning af sin synsproblematik, dvs. indsigt i sin synssituation og formidling af det til andre
 • Udredning og afklaring af hvilke hjælpemidler, færdigheder og støtte, der er nødvendige for at gennemføre en uddannelse og få beskæftigelse
 • At tro på sig selv og blive mere sikker på interesser og færdigheder
 • At afklare hvad man kan og vil, både fagligt og personligt

3. Opkvalificering af almene skolefag og studieteknik

Ungekursus kan forberede og styrke den unge i forhold til deres fremtidige uddannelse. Derfor undervises der i traditionelle skolefag, såsom dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Antallet af boglige fag afhænger af, hvad den enkelte har brug for.

AVU og HF-enkeltfag

På Ungekursus kan den unge kombinere undervisningen på IBOS med enkeltfag på VUC, både på AVU- eller HF-niveau. Det kan være relevant, hvis den unge fx mangler et fag i deres afgangsprøve fra folkeskolen eller ønsker at tage HF-enkeltfag.

I forbindelse med undervisningen på VUC kan lærerne på Ungekursus støtte op fagligt, gennem notatteknik, lektiecafé, træning af færdigheder, fx i grammatik, aflæsning af kort, figurer og tabeller, med fokus på den unges synhandicap. Den unge får også mulighed for at være sammen med andre unge, der er i gang med at opkvalificere skolefag. Det giver en unik mulighed for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden.

4. I egen bolig

De fleste forbereder sig til at flytte for sig selv i overgangen til voksenlivet. Når man har en synsnedsættelse, kan der være udfordringer, uanset om man flytter alene eller sammen med andre. Derfor er der mulighed for at Ungekursus kan kombineres med et ophold på IBOS. Dels som afklaring af hvilken boform, der vil være mest egnet eller som en forberedelse til at bo for sig selv, fx økonomiforståelse, budgetlægning, madlavning, rengøring og sociale aktiviteter.

Kollegiefællesskab Springbrættet

Måske du er ung og ønsker et kortere botræningsforløb (6-12 måneder) for at blive klar til at flytte hjemmefra til en selvstændig boform. Så kunne kollegiefælleskabet Springbrættet, som hører under IBOS Ungeteam, være noget for dig. Her får de unge i fællesskab træning i ADL, fx madlavning, indkøb, rengøring og økonomi.

Kollegiefælleskabet er en stor hyggelig lejlighed med tre individuelle værelser, fælles stue, bad, køkken og have. Det er fysisk placeret for sig selv – altså uafhængigt af IBOS’ øvrige botilbud – og der er kun personale i dagtimerne.

Læs artiklen om springbrættet, ‘Nyt kollegiefællesskab for unge’

Prøvelejlighed

Den unge kan komme i et eller flere forløb i IBOS’ prøvelejlighed. Det hænger ofte sammen med den afsluttende undervisning i ADL eller for at afprøve indlærte ADL-færdigheder. I prøvelejligheden kan fokus fx være på at bo alene, økonomiforståelse, budgetlægning, madlavning, rengøring og sociale aktiviteter.

5. Personlig udvikling

Sideløbende med de forskellige moduler gennemgår den unge en personlig udvikling. Unge med synshandicap skal både udvikle en opfattelse af sig selv, som de personer de er mht. udseende, adfærd, styrker, svagheder, interesser og mål, og de skal samtidig udvikle en opfattelse af sig selv som ung med et synshandicap. Det er vores erfaring, at hvis ikke synshandicappet bliver en integreret del af den personlige identitet, hvor den unge accepterer egne styrker og svagheder, så kan det give vanskeligheder, både med den personlige, faglige og sociale udvikling.

På Ungekursus er der et parallelt fokus, der sikrer, at den unge udvikler sig personligt i takt med han eller hun får en afklaring af styrker, kompetencer og ressourcer. Den unge kan således blive mere selvstændig og blive bedre til at håndtere de store og små daglige udfordringer, som et synshandicap kan medføre.

 • Fysisk træning og individuelt træningsprogram
 • Samtaler med psykolog (skal indsættes

6. En del af et ungdomsmiljø

Da unge med synshandicap udgør en meget lille gruppe, har mange af de unge ikke haft nogen ligestillede at spejle sig i og udvikle sig sammen med i deres tidligere skoleforløb. På Ungekursus bliver den unge en del af et socialt fællesskab sammen med andre unge med synshandicap – ligestillede. Et ungdomsmiljø, der kun findes få steder i Danmark. IBOS’ ungemiljø skaber således mulighed for at den unge kan danne venskaber og netværk.

Den unge kan udvikle sig fagligt og udvikle sin identitets- og selvopfattelse – i samvær og i med- og modspil med andre unge. Der er rum til erfaringsudveksling, bearbejdning og erkendelse af synshandicappet og mulighed for at drøfte fremtidshåb og drømme. Alt sammen forudsætninger for, at den unge kan få selvværd og udvikle handlekompetence. Så han eller hun kan opleve sig selv som aktiv, anerkendt og en meningsfuld deltager i samfundet. Hvad enten den unge har et beskæftigelses- eller uddannelsesmæssigt perspektiv.

Som en del af Ungekursus kan den unge også deltage i:

 • Årligt teaterprojekt
 • Studieture
 • Udflugter og aftenarrangementer
 • Tema og projektuger
 • Musik, band og sammenspil
 • Fritidsaktiviteter
 • Motion og cykling
 • Fællesspisning