For fagpersoner

illustration af citationstegn i taleboble

Er du synsprofessionel eller fagperson fra fx jobcenteret og social- eller sundhedsområdet, så er IBOS din uddannelses- og samarbejdspartner.

IBOS kan hjælpe

Arbejder du med borgere, der har en synsnedsættelse? IBOS har mange muligheder til dig som fagperson. Det kan være, du vil videre- eller efteruddanne dig eller har behov for faglig sparring i en kompliceret sag. Du kan bruge IBOS i hele processen – lige fra udredning af borgerens behov til den konkrete støtte, rådgivning, vejledning, undervisning eller uddannelse. Uanset omfang, kan du altid kontakte IBOS.

Kontakt et fagligt team

IBOS giver gratis specialrådgivning. Kontakt altid socialrådgiverne om sagsbehandling og konkrete sager og kontakt et af de andre faglige teams, fx IKT, bo- og dagtilbud, akut, studievejledningen eller hjælpemidler, hvis du ønsker faglig rådgivning og vejledning. Få overblik over de forskellige teams og områder her.

Kontakt et fagligt team

Visitation på IBOS

Har du en borger med synsnedsættelse, du ønsker at henvise til en gratis udredning vedr. uddannelse og beskæftigelse? Eller vil du ansøge om at få en længerevarende indsats? Så udfyld et henvendelsesskema og en samtykkeerklæring, så vil IBOS’ visitationsteam vurdere din sag og kontakte dig hurtigst muligt.

Henvendelsesskema og samtykke

Publikationer

IBOS har samlet alle vores publikationer til fagpersoner og borgere. Du kan læse dem online, downloade dem og bestille de udgivelser, der er relevant for dig og meget mere. Du kan fx finde vores publikation med 8 gode råd til fagpersoner, der møder en borger med synsnedsættelse inden for beskæftigelses- og socialområdet.

Publikationer

Grafik: Kommuneskilt

IBOS sælger takst-ydelser

IBOS sælger også takstydelser. Fx ophold på bo- og dagtilbud og rehabilitering efter en hjerneskade eller i forhold til arbejds-, hverdags- og uddannelsesliv.

Se alle IBOS’ takstydelser i kataloget


LOGO SOCIALSTYRELSEN

IBOS er VISO/KaS- leverandør, det betyder omkostningsfrie muligheder

IBOS er VISO/KaS-leverandør for Socialstyrelsen. Det betyder, at vi tilbyder gratis specialrådgivning til unge og voksne (over 14 år) med nedsat syn, pårørende og fagpersoner i nærmiljøet. Læs mere om VISO/KaS-ydelserne og IBOS

Se de gratis muligheder for fagpersoner


lille ikon med bøger

Efter- og videreuddannelse

IBOS tilbyder gratis korte kurser til fagpersoner og faglige konferencer, fx de synsfaglige netværksdage. Derudover har IBOS, i samarbejde med UC-syd, en specialiseret diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering.

Se IBOS’ kurser og uddannelser til fagpersoner

IBOS’ takstydelser: Indsatser og rehabilitering til borgere

Fagpersoner kan trække på IBOS i jeres daglige arbejde med mennesker med nedsat syn. Nedenfor kan I se de muligheder, vi kan tilbyde jer – og jeres borgere – som måske ikke findes lokalt. Vi tilbyder koordinering og samarbejde med kommunale og regionale fagpersoner med henblik på at skabe et sammenhængende forløb for borgeren.

Hjernerystelse (post commotio)

Vi tilbyder synsfaglig udredning af de synsrelaterede gener fra senfølger af hjernerystelse. Udredningen er med til at afhjælpe lysfølsomhed og udtrætning. Hjælpemidlerne og individuelle løsninger gør borgeren i stand til at udføre skærmarbejde i længere tid og arbejdsevnen forbedres derved.

STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor de unge lærer at håndtere både muligheder og begrænsninger i deres funktionsnedsættelse. Målgruppen er unge med synsnedsættelse, der også har andre kognitive eller fysiske handicap, der trods specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv

Har du en borger, der på grund af nedsat syn eller blindhed har vanskeligheder ved at klare hverdagen, uddannelses- og/eller arbejdslivet? Tab af synssansen påvirker hele borgerens livssituation, og der kan være behov for at lære færdes, at lave almindelige daglige aktiviteter, IT eller punktskrift.

Læs om hverdags-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser

Synshjerneskaderehabilitering

Rehabilitering efter en hjerneskade, der har reduceret synsfunktionen. Fx ved pludselige opståede skader som apopleksi eller kranietraume og tumorer. Indsatsen er individuel og kan omfatte: ADL, mobility, neurooptometrisk vurdering og rehabilitering, neuro vision technology (NVT) og IT. Teamet er tværfagligt og består af ergoterapeuter, socialrådgivere, klinisk psykolog, neuropsykolog, neurooptometrist og IT-konsulent. 

Læs om synshjernerehabilitering

Psykologtilbud

Tilbud til unge og voksne med synshandicap. Rehabiliteringsprocessen efter et helt eller delvist synstab kan være forbundet med kriser, trusler mod identitet og selvfølelse og en grundlæggende følelse af usikkerhed.

Læs om psykologtilbuddene

Ungekursus

Kortere individuelle forløb, varierer fra 6 måneder til 2 år, der afklarer, hvad man kan og vil personligt og/eller i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år med nedsat syn eller blindhed.

Læs om Ungekursus

Servicelovstilbud

IBOS har tilbud under §103, 104, 107, 108 og 66. Det vil sige, vi har beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og mulighed for et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

Læs om bo- og dagtilbud

Musikuddannelser

På IBOS har vi et musikteam, der tilbyder et forskoleår til konservatorier, MGK eller til kirkesanger. Man kan også få en mentor til forskellige overgangsfaser, hvor det kan være nødvendigt med særlig viden om musik og synsnedsættelse og støtte.

Læs om musikuddannelserne

Efter- og videreuddannelse til fagpersoner og synsprofessionelle

Diplomuddannelse

IBOS udbyder – i samarbejde med UC Syddanmark – sin egen retning inden for den pædagogiske diplomuddannelse, der hedder synspædagogik og syns(re)habilitering, med fem moduler. Det er en unik mulighed for at blive synsfagligt uddannet.

De fem moduler:
1. Synsnedsættelse eller blindhed – udredning
2. Synsnedsættelse eller blindhed – læring, rehabilitering og udvikling
3. ADL (almindelig daglig levevis) – at kunne klare sig i hverdagslivet med synsnedsættelse eller blindhed
4. O&M (orientering og mobility) – at kunne færdes i det fysiske miljø med synsnedsættelse eller blindhed
5. Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse, unge og voksne.

Kurser

IBOS har gratis kurser til fagpersoner. Hvis I er en gruppe, så kan vi også skræddersy et kursus om det emne, som I har behov for at vide mere om.

Se kurser

Konferencer

IBOS holder konferencer om synsfaglige emner i samarbejde med offentlige og private aktører. Fx afholder vi hvert år de synsfaglige netværksdage.

Se konferencer

Fortæl borgeren om alle IBOS’ tilbud. Der er gratis kurser, podcast, foldere, film og hjælpemiddeludstillingen.

Det løser vi for borgere og pårørende

Få inspiration!

Følg os også på de sociale medier.

Foto af sociale medie ikoner