Kontakt et team

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS har ca. 130 medarbejdere, der er fordelt på forskellige fagområder. Kontakt det team du har brug for. 


SOCIALRÅDGIVER

Kontakt altid IBOS’ socialrådgivere, når der er tale om henvendelser og spørgsmål vedr. sagsbehandling og konkrete sager. Socialrådgiverne tilbyder gratis vejledning om den lovgivning og de støttemuligheder, der kan være relevant for personer med et synshandicap.

Det kan fx være de lovgivningsmæssige muligheder for støtte i forhold til at kunne varetage dagligdagen, deltage i fritidsaktiviteter og komme i uddannelse eller beskæftigelse m.m.
—-
Kontakt socialrådgiverne på 39 45 25 45 mandag til torsdag kl. 12-14 og fredag fra kl. 12-13 eller send et henvendelsesskema.

FÅ RÅDGIVNING OG VEJLEDNING

Har du brug for faglig rådgivning og vejledning, så kontakt et af nedenstående teams. De står i alfabetisk rækkefølge og i tre spalter.

AKUT

Har du pludseligt mistet synet og brug for akut hjælp? Akuttjenesten, som består af en psykolog og en socialrådgiver, giver akut støtte til borgere med pludseligt opstået synsnedsættelse. Der tilbydes gratis hjælp indenfor 5 hverdage.

Pårørende og personale på hospitalet kan også få rådgivning, hvis der er behov for det.
—-
Kontakt IBOS’ akuttjeneste på 21 45 45 49.

ALMINDELIG DAGLIG LEVEVIS (ADL)

Alle ønsker at kunne klare hverdagens aktiviteter, så selvstændigt som muligt. Når man mister synet, er der behov for indlæring af synskompenserende færdigheder, metoder og strategier i ADL (Almindelig Daglig Levevis). Fx madlavning, rengøring m.m.

IBOS giver rådgivning til fagpersoner, dig med nedsat syn og pårørende om ADL og synsnedsættelse.

Kontakt IBOS på 39 45 25 45 og spørg efter ADL-instruktørerne for at få rådgivning.

ARBEJDSMARKED 

IBOS hjælper med arbejdsfastholdelse, etablering af job, praktik, udredning, rådgivning og synskompensation i forskellige arbejdssituationer. Få rådgivning, hvis du har en alvorlig synsnedsættelse, hvis du er arbejdsgiver eller fra jobcenteret og fx ønsker rådgivning om skånehensyn, skal etablere en virksomhedspraktik, job med løntilskud m.m. IBOS tilbyder også kortere specialrådgivningsforløb til voksne, med behov for hjælp til komplicerede udfordringer på arbejdsmarkedet og lignende problemstillinger.

Kontakt arbejdsmarkedskonsulenterne Kim Bolby på 40 49 41 59, Maj Bak på 26 16 54 07 eller Lise Plagborg på 51 77 93 92. Eller send en mail til en af arbejdsmarkedskonsulenterne.

BO- OG DAGTILBUD

Ønsker du at bo et sted med ligesindede, der har et synshandicap? Så er det muligt at bo på IBOS, både med eller uden støtte, og permanent eller for en kortere periode, fx en enkelt overnatning. Det er også muligt at prøve at bo for sig selv og eller få udredt støttebehov i en prøvelejlighed.
—-
Kontakt botilbuddet på 39 45 23 67 eller 28 11 51 09 eller send en mail.
Kontakt Anna Grabowski Öberg vedr. dagtilbud på 39 45 23 33 eller 27 52 42 70 eller send en mail.

DIGITAL TILGÆNGELIGHED

Vi bliver mere og mere digitale, både i vores arbejds- og privatliv. Derfor er det også et krav, at offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige. IBOS udvikler kurser, oplæg og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, kompenserende teknologier og meget mere.
—-
Kontakt tilgængelighedskonsulent Rasmus Paasch på 39 45 25 63 eller mail eller Anna Ingeborg Linnet på 39 45 25 86 eller mail.

HJÆLPEMIDLER

IBOS’ hjælpemiddeludstilling har en unik samling af hjælpemidler – også dem, der normalt ikke ses i Danmark. Man er altid velkommen til at ringe med et spørgsmål, for at få et godt råd eller for at lave en aftale om at se og prøve hjælpemidlerne.

Det er også muligt at få besøg af hjælpemiddeludstillingen, hvis I er en gruppe.
—-
Kontakt hjælpemiddeludstillingen på 39 45 25 45 eller 26 30 38 11 alle hverdage. Læg en besked hvis ikke du får svar eller send en mail til hjælpemiddeludstillingen.

IT

Brug for hjælp til IT? IKT-konsulenterne rådgiver om IT og synskompenserende hjælpemidler i dit arbejds-, hverdags- og studieliv.

IKT-konsulenterne rådgiver både borgere, pårørende, synsfaglige og fagpersoner, fx jobcentre, uddannelsessteder og kommuner. Så hvis der er apps, PC, telefoner eller kompenserende udstyr, der bøvler så kontakt os.
—-
Ring på 39 45 25 45 og spørg efter IKT-konsulenterne eller send en mail til en af IKT-konsulenterne.

LÆSNING

En synsnedsættelse vil altid medføre læsevanskeligheder. Ofte vil man ikke kun læse almindelig bogtryk på papir, men det kan også være forhold som en kort læseudholdenhed, en kort læseafstand eller en langsom læsehastighed. Det kan medføre en mangelfuld indholdsforståelse, da det kan være svært at skabe mening og sammenhæng i tekst, der ikke læses flydende.

Det kan være muligt at bevare evnen til at læse tekst på papir, og det skal altid udredes om kompensatoriske tiltag kan afhjælpe og forbedre læsningen. Og man bør altid anvende de mest læsevenlige forhold inden for typografi og layout.

Kontakt IBOS’ læsekonsulent Rikke Hellberg Pedersen på 39 45 23 60 eller send en mail til Rikke Hellberg.

MUSIK

Du kan få råd og vejledning, hvis du har en synsnedsættelse, er over 18 år og ønsker at beskæftige dig med musik eller hvis du er underviser eller fagperson, som møder borgere med synsnedsættelse. IBOS har specialiseret viden om musik og synsnedsættelse, fx om at søge ind på MGK, et konservatorie, kirkemusikskole eller musik på gymnasiet. Vi hjælper musikskoleelever, alle der ønsker at beskæftige sig med musik i fritiden eller hvis der er behov for viden om synskompensation og/eller undervisning i musikprogrammer.

Du kan også henvende dig, hvis du ønsker en samtale eller en bedømmelse af dine muligheder for at søge om optagelse på fx MGK, konservatorie eller kirkemusikskole.

Kontakt Peter Whitta på 61 39 43 86 eller send en mail til Peter Whitta.

ORIENTERING OG MOBILITY (O&M)

Orientering og Mobility (O&M) er en faglig betegnelse for at kunne færdes selvstændigt. At lære O&M-teknikker er essentielt, når man mister hele eller dele af synet, fordi det gør det muligt at færdes.

IBOS rådgiver og vejleder både dig med synsnedsættelse og fagpersoner om O&M. Ligesom vi ved behov underviser, instruerer og deler ud af vores faglige viden ved konferencer og oplæg.

Kontakt IBOS på 39 45 25 45 og spørg efter en O&M-instruktør for at få rådgivning.

PSYKOLOGHJÆLP

At være ung med nedsat syn kan være forbundet med udfordringer med at føle sig anderledes, tvivle på sig selv, have svært ved at begå sig blandt andre unge og mange andre tematikker. Også voksne kan opleve følelsesmæssige udfordringer forbundet med at være blind eller svagsynet. Fx være angst for yderligere synstab, sorg over det man ikke længere kan, identitetsusikkerhed eller problemer i relationer til andre pga. synsnedsættelsen.

Psykologerne tilbyder korte samtaleforløb til unge med nedsat syn, deres forældre og lærere. Og korte specialrådgivningsforløb på 3 samtaler til voksne, som oplever at være i krise pga. nedsat syn eller blindhed.
—-
Ring på 39 45 25 45 og spørg efter psykologerne eller send en mail til en af psykologerne.


PUNKT (BRAILLE)

Er du fagperson, pårørende eller har du selv en synsnedsættelse, så kan du få viden, vejledning eller rådgivning i forhold til punktskrift. Hvad kræver det at lære? Hvorfor er det vigtigt at lære? Hvilke hjælpemidler benytter man til punkt? Og meget mere.

IBOS kan svare på alle spørgsmål, du måtte have om punktskrift.
—-
Kontakt Tine Hansen på 39 45 23 73. Læg en besked, hvis ikke du får svar eller send en mail til Tine Hansen.

STU & UNGEKURSUS

IBOS særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er for unge med synsnedsættelse eller blindhed i kombination med andre funktionsnedsættelser, fx autisme, ADHD, hørenedsættelse, generelle indlæringsvanskeligheder m.m.

Uddannelsen skaber et afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og job på ordinære eller særlige vilkår.
—-
Kontakt teamleder Ditte Juul Pedersen på 39 45 25 89 eller send en mail til Ditte Juul Pedersen.

STUDIEVEJLEDNING

Er du elev eller studerende og har du en synsnedsættelse? Skal du bruge SPS? en PC med synskompenserende programmer? eller andre hjælpemidler? Studievejlederne giver vejledning og rådgivning om ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Pårørende, uddannelsesinstitutioner, vejledningscentre og kommuner kan også få rådgivning.
—-
Kontakt studievejlederne på 39 45 25 45. Læg besked hvis du ikke får svar, så ringer vi dig op.


SYNSHJERNESKADE

Har du behov for rådgivning til dig selv eller en pårørende eller vedrørende en patient, der har fået en synsnedsættelse som følge af en erhvervet hjerneskade.? Fx pludseligt opståede skader som apopleksi eller kranietraume og tumorer. Så kontakt os og hør om muligheder for rehabilitering.

Undervisningen er individuel og kan omfatte: ADL, mobility, neurooptometrisk vurdering og rehabilitering, neurovision technology (NVT) og informations- og kommunikationsteknologi. IBOS tilbyder også samtaler med klinisk psykolog og udredning ved neuropsykolog. Teamet består af ergoterapeuter, socialrådgivere, klinisk psykolog, neuropsykolog, neurooptometrist og IKT-konsulent. 
—-
Kontakt socialrådgiver Lise Täck på 39 45 23 74 eller mail eller Mette Dalby på 39 45 23 41 eller mail.

SYNSKONSULENTBISTAND (KBH)

Alle med synsnedsættelse, der er fyldt
16 år, men endnu ikke er folkepensionist, som oplever at synet står i vejen for en almindelig
hverdag, kan altid få gratis vejledning og rådgivning fra en lokal synskonsulent. Og har du bopæl i Københavns Kommune, kan du kontakte synskonsulenterne på IBOS.
—-
Synskonsulent for borgere uden
yderligere handicap: Kontakt Stefan Pedersen på
23 44 63 58.

TAKTILT MATERIALE


IBOS rådgiver om taktile produkter og deres produktionsmuligheder. Derudover kan vi designe og producere alle slags taktile materialer. Vi samarbejder med Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) om produktion af taktile materialer til elever og studerende under SPS-ordningen (Special Pædagogisk Støtte).

Taktile materialer til SU-berettigede uddannelser bestilles gratis gennem Kontor for SPS og Handicap, der hører under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Taktile materialer til ikke SU-berettigede uddannelser, efteruddannelse, erhvervskurser i privat regi, aftenskole eller andet købes hos IBOS.
—-
Kontakt reliefmager Mauro Biagi på 39 45 23 53 eller send en mail til Mauro Biagi.


Fandt du det, du søgte? Ellers ring på 39 45 25 45 eller find en relevant medarbejder