Aktører på synsområdet

illustration af citationstegn i taleboble

Der er mange forskellige aktører på synsområdet og det er ikke altid nemt at finde ud af, hvem man skal henvende sig til hvornår. Her kan du læse om nogle af aktørerne, hvem de henvender sig til og hvad de beskæftiger sig med.

Kommunerne

Det er kommunerne, der har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar i forhold til indsatsen over for den enkelte borger med synshandicap.

Det er kommunen, der bevilger støtte, hjælpemidler, uddannelser og kurser og det er kommunen, der bestemmer niveauet for støtte til den enkelte. Det gælder dog ikke for studerende ved SU-berettigede uddannelser, hvor det er uddannelsesstedet, der søger og anbefaler og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der bevilger støtte til hjælpemidler og studiematerialer mv.

Ved VISO-ydelser, som IBOS også tilbyder, behøver man dog ikke gå gennem sin kommune. Det betyder, at man kan henvende sig direkte og få gratis specialrådgivning og kurser, hvis man er ung eller voksen med nedsat syn, pårørende og fagpersoner i nærmiljøet.

Synskonsulenten

I kommunerne har synskonsulenterne den direkte kontakt med borgeren og giver rådgivning og vejledning om alle områder, hvor det nedsatte syn, står i vejen for en almindelig hverdag. Synskonsulenterne er ansat regionalt eller kommunalt.

Synscentraler og kommunikationscentre

Kommunikationscentre og synscentraler er regionale og kommunale institutioner, der beskæftiger sig med kommunikationshandicap, herunder synshandicap. Der er meget individuelt, hvad de forskellige kommunikationscentre har specialiseret sig i, men her kan borgere få vejledning, rådgivning og specialundervisning i forbindelse med synshandicap. I nogle kommuner varetages opgaverne af centre for specialundervisning.

Kennedy Centrets Øjenklinik (Tidl. Statens Øjenklinik)

Kennedy Centret er et nationalt forsknings- og rådgivningscenter – under Rigshospitalet – for genetiske sygdomme, bl.a. arvelige øjensygdomme, der kan medføre synshandicap. Kennedy Centret ligger i Glostrup, hvor øjenklinikken er placeret på Glostrup Hospital.

Øjenklinikken i Kennedy Centret yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Øjenklinikken fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn (Synsregistret).

IBOS har et tæt og struktureret samarbejde med Kennedy Centeret i forbindelse med udredningssager.

NOTA (Tidl. Danmarks Blindebibliotek)

Nota er det landsdækkende hovedbibliotek for blinde, svagsynede, ordblinde og andre, der på grund af en funktionsnedsættelse ikke kan læse trykt tekst. Nota udvikler, producerer og distribuerer materialer i alternative og tilgængelige formater. Derudover tilbyder Nota gratis Erhvervsservice til lånere i arbejde eller på dagpenge. Som erhvervslåner kan man få fremstillet fagligt stof på lydbånd, punktskrift eller diskette.

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund (DBS) er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser – sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

Dansk Blindesamfund driver også Fuglsangcenteret, som er et kursus- og feriecenter for voksne blinde og svagsynede.

IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede

IBOS er et specialiseret landsdækkende tilbud for unge og voksne med nedsat syn. Vi indsamler, dokumenterer og deler viden om syn i hele landet med mennesker, der har en synsnedsættelse, pårørende og fagpersoner.

IBOS tilbyder fx skræddersyede rehabiliteringsforløb, specialiseret rådgivning, uddannelser og kurser. Mulighederne er mange. Vi arbejder benhårdt med at bidrage til en verden, hvor der er lige adgang til fællesskab, uddannelse, job og et godt liv for alle.

Ved indsatser, såsom bo- og dagtilbud og rehabiliteringsforløb, skal borgeren henvises til IBOS af kommunen. Ved specialrådgivning og kortere kurser kan borgere, pårørende og fagpersoner henvende sig direkte til IBOS. Det skyldes, at IBOS er VISO-leverandør, hvilket betyder, at vi tilbyder gratis specialrådgivning, udreder muligheder og behov, holder kurser og deler viden i hele landet.

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende tilbud til børn og unge (0-17 år), der er blinde eller svagsynede. Refsnæs er opdelt i 4 områder: Skolen, bo, fritid og rådgivning. Refsnæs har en folkeskole fra 0.-10. klasse til blinde og svagsynede børn. For at kunne starte på Refsnæs, skal man være registreret i Synsregistret. 

Bredegaard

Blindecenter Bredegaard i Fredensborg er et bo- og beskæftigelsestilbud til blinde og svagsynede med et udviklingshandicap.

Blindes Arbejde

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond – stiftet i 1929. Det er en landsdækkende produktionsvirksomhed, hvis hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder og butiksarbejde. Blindes arbejde beskæftiger ca. 80 medarbejdere.

DTHS

DTHS er en landsdækkende sammenslutning for ledere af offentlige institutioner, der varetager rehabiliterings- og specialpædagogiske opgaver, primært for borgere med funktionsnedsættelser, på det kommunikative område. DTHS behandler fælles anliggender med det formål at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på området.

DTHS søger at opfylde sammenslutningens mål:
• Ved at facilitere et landsdækkende samarbejde blandt fagfolk i fire faglige søjler på syns- høre-, tale- og mobilitetsområdet.
• Gennem udarbejdelse af fælles standarder.
• Ved at være faglig sparringspartner for ministerier, regioner, kommuner og brugerorganisationer.
• Ved at udarbejde og debattere perspektiver og visioner på området.

Medlemmerne af DTHS er offentlige institutioner, som primært løser opgaver på tale-høre-synsområdet samt kommunikations- og mobilitetsområdet efter undervisnings- og servicelovgivningerne.

Landsforeningen for forældre til blinde og svagsynede

Foreningens formål er at arbejde for tilvejebringelse af de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn og unge. Forældreforeningen varetager børn og unges interesser i samfundet. Foreningen har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på deres medlemmers hverdag og muligheder. Foreningen samarbejder bredt med andre interesseorganisationer på området.

Øjenforeningen

Øjenforeningen er en organisation, der arbejder for at bekæmpe øjensygdomme og blindhed. Gennem forskning, information og rettidig behandling er det øjenforeningens mål at forebygge øjensygdom og hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås.

Solgaven

Dansk Blindesamfund har fire landsdækkende specialbotilbud og dagcentre for mennesker med synshandicap.

Læs mere om de fire steder nedenfor.