Projekter

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS er i gang med flere projekter med forskellige partnere.
Fx Kyiv Center for the Blind, Herlev Hospital og VIVE.

Har du en god ide – kontakt os!

Kunne du tænke dig at samarbejde med IBOS om et nyt projekt? IBOS er altid interesseret i at indgå i partnerskaber, der bidrager til at skabe lige adgang til samfundet for mennesker med synsnedsættelse.

Kontakt os

Dorthe Marie Degn
Udviklings- og projektkonsulent
ab8e@kk.dk
39 45 23 58

Projekter med IBOS som projektejer

Rådgivning om skærmarbejde til Commotio-patienter med senfølger  

Forskellige skærmtyper testes af neurooptometrist og IKT-konsulenter samt personer med senfølger efter hjernerystelse. Formålet er at udgive en vejledning samt tilbyde kurser til optikere og IKT-konsulenter, m.fl. der rådgiver målgruppen om skærmarbejde m.h.p. fastholdelse i uddannelse og arbejde.

Fakta

Projektperiode:
sept. 2023 – aug. 2025
Projektleder: Kenneth Hartmann/Rikke Fogh Jørgensen, Rådgivningen.
Fond: Synoptikfonden har bevilget 188.471 kr. til udvikling af optik-branchen.

Flere frivillige fællesskaber  

Projektet vil udfolde en samlet strategisk indsats, der skal inddrage flere frivillige, skabe flere sociale aktiviteter for målgruppen, udbygge netværk med lokal- og civilsamfund og fremme peer-aktiviteter og brugerfrivillighed.

Fakta

Projektperiode: 2021 – dec. 2024.
Projektleder: IBOS. Kontakt: Silas Erichsen/Barbara Marie Mauritson.
Fond: TrygFonden har bevilget 1.257.168 kr.


Projekter med IBOS som partner/leverandør

Samarbejde med Kyiv Center for the Blind, Ukraine 

Kommunernes Landsforening, KL, forestår et dansk EU Twinning City Programme med foreløbig otte danske kommuner og samarbejdskommuner i Ukraine om vidensoverførsel. Københavns Kommune ønsker som partner for Kyiv at understøtte genopbygningen af velfærdsområderne. Borgmesteren i Kyiv har udpeget rehabilitering med fokus på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse for veteraner samt blinde og svagsynede som prioriterede indsatsområder. Antallet af blinde og svagsynede i Kyiv forventes desværre at stige markant fra de ca. 2500 registrerede før krigen. IBOS er derfor af Kbh. Kommune bedt om at forestå udveksling af viden med Kyiv Center for the Blind gennem en række tolkede studiebesøg.  

Fakta

Projektperiode:
Feb. 2024 – dec. 2025 
Projektleder:
KL v. Komponent og KK. IBOS: Internt Camilla Bugge, Rådgivningen. Ekstern kontakt: Dorthe Marie Degn, Staben 
Pulje: Udenrigsministeriets Ukraine pulje har bevilget 20 mio. kr. Heraf går 1.388.395 kr. til IBOS.
Partner:
Kyiv Social Policy Department,Kyiv Center for the Blind, Ukraine. Kbh. Kommune, BCH. (BIF står for veteranindsatsen, som der pga. overlap forventes koordinerende tiltag med). 

VR4Mobility – Virtual Reality For MOBILITY of visually impaired people

Videreudvikling og udbredelse af finsk forsøg med anvendelse af Virtual Reality i O&M-undervisningen til svagsynede yngre personer. Der skal udvikles undervisningsplaner og vejledninger, gennemføres kursus for O&M-instruktører i brugen af VR samt test og forløb med borgere. IBOS har ansvar for evalueringen.

Partnere: Berufsförderungswerk, BFW-Düren og ACTO (Tyskland), Hilffsgemeinshaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, (Østrig), Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS (Italien),  Rapture Games Sociedad Limitada (Spanien), Valteri-Koulu (Finland), National Rehabilitation Centre for the Blind, NRCB (Bulgarien) og IBOS.

Logo Erasmus+

Fakta

Projektperiode:
Jan.2024 – dec. 2025
Projektleder: Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, Trieste, Italien. IBOS, Kenneth Hartmann, Rådgivningen. Projektleder: Dorthe Marie Degn.
Pulje: EU Erasmus+ KA2, Cooperation partnerships in vocational education and training har bevilget 250.000 euro. Heraf til IBOS ca. 250.000 kr.

Norwegian Vision In Stroke – NorVIS

Det er et internationalt projekt og netværk om tværfaglig synsrehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Kontrakten med Norges Forskningsråd er nov. 2022 forlænget til 2025.

Formålet med projektet er at implementere forskning i struktureret synsudredning, pleje og rehabilitering. Det skal bidrage til en forbedret kvalitet i behandlingen af personer med stroke på tværs af alle segmenter i Norge. IBOS deltager i arbejdsgruppen.

Fakta

Projektperiode: 2020-2025.
Projektleder: Universitetet i Sør-øst Norge. IBOS Kontakt: Nanna Frørup Mikkelsen, RÅdgivning.
Pulje: The Research Council of Norway har bevilget 5 mio. kr. IBOS ca. 42.500 kr.

Rehabilitering af synsfunktion efter hjerneskade – effekt af Neuro Vision Technology (NVT)

Forskningsprojekt, hvori IBOS udfører kliniske tests med interventionsgruppe (min. 56 pers. 18 år+) og kontrolgruppe før og efter, samt rehabiliterende indsats med den dynamiske NVT-metode. Målrettet personer med synsfeltsudfald som følge af hjerneskade (apopleksi mv.) og nedsat livskvalitet som følge af mobilitets-, aktivitets- (ADL) og læseudfordringer.

Projektet er støttet af følgende fonde:

 • Osvald Christensen Mindefond, 5.000 kr.
 • Søren og Helene Hempels Legat, pilotstudie NVT, 70.000 kr.
 • Else & Aage Grønbeck-Olsens legat, 25.000 kr.
 • Ove W. Buhl Olesens legat, 50.000 kr.
 • Johannes Fog Fond, 40.000 kr.
 • Marie og Børge Kroghs Fond, 110.000 kr.
 • A. Muusfeldts Fond, 100.000 kr.
 • Foundation Juchum,11.400 kr.
 • Jascha-fonden, effekt af NVT, 300.000 kr.
 • Sygekassernes Helsefond, 300.000 kr.
 • Øjenfonden, 239.800 kr.
 • A. P. Møller Fonden, 60.000 kr.
 • Ingeniør, Kaptajn Aage Nielsens familiefond, 125.000 kr.
 • Any og Richard Sperlings fond, 35.000 kr.
 • Klestrups mindelegat, 15.000 kr.
 • Medfinansiering IBOS 2018-2022, 541.000 kr.
 • Medfinansiering Herlev Hospital 2022, 50.000 kr.

Fakta

Projektperiode:
2017 – dec. 2024. Forlænget undervejs p.g.a. tilføjet kontrolgruppe og COVID.
Projektleder: Herlev Universitetshospital v. Associate professorer, overlæge Karsten Overgaard, Herlev Universitetshospital og neuropsykolog Rune Skovgaard Rasmussen, Copenhagen Experimental Stroke Unit, BRIC – Biotech Research and Innovation Center, KU.
Partner: IBOS, Kenneth Hartmann, Rådgivning. Kontakt: Nanna Frørup Mikkelsen, Rådgivningen. Samarbejde med Kennedy Center og hospitaler i Storkøbenhavn, m.fl. om rekruttering.
Fonde: Se tekst til venstre.

Spatial orientation training for the blind and partially sighted (TOPON)

Der er generelt stor mangel på Orientering &Mobility (O&M) instruktører til borgere, der er blinde eller alvorligt svagsynede i Polen.

Målet er at få etableret, testet og implementeret en formel uddannelse i orientering og mobility (O&M) i Polen målrettet unge og voksne med synshandicap samt efteruddannet instruktører, der er i arbejde.

IBOS deltager som international videnspartner med sparring på processen og vil bruge partnerskabet til at dele og hente ny viden til vores egen PD-uddannelse i O&M.

Medfinansieret af

Logo European Funds

Fakta

Projektperiode:
juni 2021- december 2023.
Projektleder: State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities (PFRON).
Partnere: Academy of Special Education, Fundacia Instytut Rozwoju Regionalnegofirr (FIRR), Det polske blindeforbund og IBOS v. Camilla Kjær Madsen, Rådgivning og Dorthe Marie Degn, Staben.
Pulje: State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities (PFRON). IBOS: 61.393 Euro.


Tidligere projekter

Ban vejen mod job

På basis af IBOS´ resultater med projekt Pre-Employment Programme og P.E.P. målrettet jobsøgende voksne med et synshandicap, ønsker Sammenslutningen af Unge med Handicap med IBOS som partner at teste om programmet kan tilpasses og udbredes til 120 unge med andre funktionsnedsættelser end syn.

Fakta

Projektperiode: 2020 – jan 2024.
Projektleder: Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH)
Partnere: Ålborg Uni, VIVE, CABI, Social Digital, fire kommuner og IBOS som partnere. Kontakt: Lise Plagborg, Rådgivningen
Fond: VELUX Fonden: 8,7 mio. kr. heraf IBOS: 1.009.450 kr.

Virtual Reality For Visually Impaired PeopleVR4VIP

Logo Erasmus+

Partnerskabet vil undersøge, erfaringsudveksle og på konferencer formidle muligheder og konsekvenser ved brugen af Virtual Reality (VR) briller i Erhvervsuddannelserne for elever, der er blinde og svagsynede (VIP).

Partnere:
Hilfsgemeinshaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs; Leitung Geschäftsstelle og Acto e. V, Tyskland: Regional Institute Rittmeyer for the Blind og Fondazione Istituto dei Sordi di Torino, Italien; National Rehabilitation Centre for Blind, Bulgarien og IBO

Læs mere på projektets hjemmeside (på engelsk)

Fakta

Projektperiode: 2021 – 2023.
Projektleder: Berufsförderungswerk, BFW-Düren, Tyskland v. Jürgen Hüllen. IBOS er partner.
Kontakt: Dorthe Marie Degn, Kenneth Hartmann.
Pulje: EU Erasmus+KA2 – VET – Small Scale Partnerships (maj 2021). & IBOS modtager ca. 61.680 kr.

Perimeter

Anskaffelse af og oplæring i anvendelsen af perimeter, så IBOS selv kan analysere borgerens fulde synsfelt, hvilket ikke er vanligt. Formålet er tidlig identificering af synsfeltsudfald og dokumentation af undersøgelser og erfaringer med igangsættelse af en mere præcis rehabiliteringsindsats samt bedre dialog med øjenlæger og optikerbranchen. Formålet er også at nedbringe borgerens lange ventetid på analyse af synsfelt, som pt. er på ca. et år og fremskynde den deraf forsinkede rehabiliteringsindsats.

Fakta

Projektperiode: 2020-2023. Udsat undervejs af Covid. Igangsat igen aug. 2021.
Projektleder: IBOS. Kontakt: Karsten Haarh
Fond: Synoptik Fonden har doneret 99.575 kr.

Trainers for Visually Impaired Students Introducing 3D Printing -T4VIS-in3D

Logo Erasmus+

Projektet handler om implementering af ny teknologi i uddannelsen af personer med alvorligt synshandicap.

Der bliver udarbejdet og testet curricula til kurser i 3D print for undervisere og til borgere med synshandicap med henblik på produktion af taktile hjælpemidler og for at øge muligheden for at komme i job.

Læs artiklen ‘3D-print skal lette hverdagen for mennesker med synshandicap’ på hjemmesiden

Læs mere på projektets hjemmeside (på engelsk)

Fakta

Projektperiode: 2020 – 2023.
Projektleder: Berufsförderungswerk, BFW-Düren, Tyskland. IBOS er partner.
Kontakt: Kenneth Hartmann,
Øvrige partnere er fra Italien, Østrig, Bulgarien og Spanien.
Pulje: EU – Erasmus+: IBOS ca. 400.000 kr.

Synsstøtte – øjenstyrede digitale briller

Dette forskningsprojekt vil udvikle og teste tjenester i digitale briller til personer med behov for synsstøtte.

IBOS bidrager med kontakt til borgere og synsfaglig viden, som vi håber at udbygge gennem samarbejdet.

Der arbejdes pt. på en videnskabelig artikel.

Fakta

Projektperiode: 2020– 2022.
Projektleder: DTU v. Professor John Paulin Hansen, Management og Head of Human Factors Group og Associate Professor Per Bækgaard, DTU Compute og Digital Media Engineering.
Partner: IBOS. Kontakt: Mette Louise Murmann Frosberg.
Fond: Synoptik Fonden, forskning og uddannelse: 3.661.273 kr. Partner IBOS: 112.218 kr. og medfinansiering via VISO.

BlindTech – Blind People’s Creative Use of AI Technology

Forskningsprojektet undersøger, hvordan mennesker med blindhed anvender kunstig intelligens, fx AI-apps, der kan se for og tale med de blinde via smartphones, smartglasses og digitale hjemmeassistenter (fx Google Home).

Formålet er at udvikle en humanistisk teori om kreativ anvendelse af AI og at udvikle en praktisk model for AI-baseret social inklusion, som kan styrke mennesker med blindheds selvstændige og uafhængige liv.

Sigtet er også at udvikle lærings- og undervisningsmateriale.

Fakta

Projektperiode: 2020 – 2023.
Projektleder: Associate Professor Brian Due, Kbh. Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvid.
Partner: IBOS. Kontakt: Bo Alstrup og Birgit Christensen
Fond: VELUX Foundations: 5.092.294 kr. Heraf IBOS. 1.406.200 kr. IBOS-medfinansiering: 290.000 kr.: + 6 mdrs. ansættelse af medarbejdere.

Vind i håret – tre cykelprojekter

Indkøb af to parcykler og involvering af frivillige og medarbejdere, der modtager introduktion og ledsagekursus.

Der køres i godt vejr 6-8 ture ugentligt med borgere/beboere, der pga. nedsat funktionsevne ellers ikke kan opleve at cykle en tur.

Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse.

Fakta

Projektperiode: 2019 – 2021. Frivilligdelen udsat pga. Covid.
Projektleder: IBOS, Anna Öberg
Fonde: Nordea Fonden: 25.000 kr., Louis Hansen Fonden: 25.000 kr. og Tryg Fonden 118.372 kr. (alle 2019).

IBOS Nodelæser

IBOS Nodelæser er et gratis program, som giver blinde og svagsynede sangere og musikere muligheden for at tilegne sig noder på lige fod med seende. Udviklingen af programmet er sket i et tæt samarbejde mellem synskonsulenter og musikere med synshandicap. Der ansøges midler til videreudvikling af programmet.

Læs mere om IBOS Nodelæser og hent programmet

Fakta

Projektperiode: 2021
Projektleder: IBOS, Bo Alstrup
Fond: DBS har bevilget 49.000 kr.

Synsrehabiliterende potentiale af elektroniske briller hos personer med Stargardts sygdom – pilotprojekt

I projektet vælger 10 borgere med diagnosen Stargardt to af fire synsforstærkende elektroniske briller: eSight3, IrisVision, Acesight og Jordy2. De skal prøve brillerne i hjemme, hvorefter der opsamles erfaringer.

Der er på nuværende tidspunkt gennemført seks forløb.

Fakta

Projektperiode: 2019 – 2020. Covid udsat.
Projektleder: Øjenklinikken Kennedy Centret, Rigshospitalet–Glostrup (ØKC-RH) v. ledende optometrist Joaquim Torner Jordana.
Partner: IBOS. Kontakt: Pernille Duelund Højstrup,
Fond: Øjenfonden: 297.110 kr. Heraf IBOS: 85.875 kr. Medfinansiering via VISO.

Huskunstner – fabeldyr workshop, form og fortæl med hænderne i leret

Keramikworkshops for 16–21-årige i ungeteamet og på IBOS STU. Der laves en udstilling.

Formålet med projektet er stimulering af følesans samt indblik i og forståelse for kunstneriske virkemidler, kreative processer og arbejdsmetoder.

Fakta

Projektperiode: 2020-2021. Covid-udsat til 2021.
Projektleder: Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen. IBOS
Kontakt: Ditte L. J. Pedersen
Pulje: Statens Kunstfond: 15.000 kr. Medfinansiering IBOS: 5.000 kr.

Pre-Employment Programme, P.E.P.

P.E.P. er et landsdækkende projekt med oversættelse og versionering af det amerikanske program Pre-Employment Programme til danske forhold.

P.E.P. består af 15 dagsmoduler. Indhold og materialer er udviklet til arbejdsparate ledige voksne, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Der er gennemført fire fulde testforløb med deltagere.

Screening, monitorering og dokumentation af deltagernes kompensatoriske forudsætninger og udvikling af ‘generel self-efficacy’, tilfredshed samt jobresultat op til et år efter deltagelse.

Projektet er forlænget og afprøves afsluttende i en forkortet digital version.

Fakta

Projektperiode: 2017 – 2020.
Projektleder: IBOS, Kontakt: Lise Plagborg
Partnere: Den sociale virksomhed All Ears A/S. Samarbejde om videnstransfer med P.E.P.s udvikler Ph.d. Karen Wolffe, Tx, USA, Kommunikationscenter CSH Århus, jobcentre og Socialstyrelsens Vidensplatform m.fl.
Pulje: STAR, Handicappulje: 3.279.879 kr.

Forskningsassistent, Rikke Nielsen, fortæller om projektet, metoden og analysen – og ikke mindst hvad den nye viden skal bruges til i fremtiden.

Fold ud og få synstolkning af filmen

Forskningsassistent, Rikke Nielsen, står i IBOS’ have og taler direkte til kameraet. Alt, hun siger, kan læses i undertekster.