Projekter

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS er i gang med flere projekter med forskellige partnere.
Fx Københavns Universitet, Herlev Hospital, SUMH og Danmarks Tekniske Universitet.

Har du en god ide – kontakt os!

Kunne du tænke dig at samarbejde med IBOS om et nyt projekt? IBOS er altid interesseret i at indgå i partnerskaber, der bidrager til at skabe lige adgang til samfundet for mennesker med synsnedsættelse.

Kontakt os

Dorthe Marie Degn
Udviklings- og projektkonsulent
ab8e@kk.dk
39 45 23 58

Projekter med IBOS som projektejer

Flere frivillige fællesskaber  

Projektet vil udfolde en samlet strategisk indsats, der skal inddrage flere frivillige, skabe flere sociale aktiviteter for målgruppen, udbygge netværk med lokal- og civilsamfund og fremme peer-aktiviteter og brugerfrivillighed.

Fakta

Projektperiode: 2021-2023. Udsat pga. Covid.
Projektleder: IBOS. Kontakt: Benedikte Luggin/Stefan Pedersen
Fond: TrygFonden har bevilget 1.257.168 kr.

IBOS Nodelæser

IBOS Nodelæser er et gratis program, som giver blinde og svagsynede sangere og musikere muligheden for at tilegne sig noder på lige fod med seende. Udviklingen af programmet er sket i et tæt samarbejde mellem synskonsulenter og musikere med synshandicap. Der ansøges midler til videreudvikling af programmet.

Læs mere om IBOS Nodelæser og hent programmet

Fakta

Projektperiode: 2021
Projektleder: IBOS, Bo Alstrup
Fond: DBS har bevilget 49.000 kr.

Perimeter

Anskaffelse af og oplæring i anvendelsen af perimeter, så IBOS selv kan analysere borgerens fulde synsfelt. Formålet er tidlig identificering af synsfeltsudfald og dokumentation af undersøgelser og erfaringer med igangsættelse af en mere præcis rehabiliteringsindsats og en bedre dialog med øjenlæger og optikerbranchen. Formålet er også at nedbringe borgerens lange ventetid på analyse af synsfelt, som på nuværende tidspunkt er ca. et år. Og derved fremskynde den deraf forsinkede rehabiliteringsindsats.

Fakta

Projektperiode: 2020-2021. Udsat pga. Covid. Starter op igen d. 17. september 2021.
Projektleder: IBOS. Kontakt: Karsten Haarh
Fond: Synoptik Fonden har doneret 99.575 k

Vind i håret – tre cykelprojekter

Indkøb af to parcykler og involvering af frivillige og medarbejdere, der modtager introduktion og ledsagekursus.

Der køres i godt vejr 6-8 ture ugentligt med borgere/beboere, der pga. nedsat funktionsevne ellers ikke kan opleve at cykle en tur.

Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse.

Fakta

Projektperiode: 2019 – 2021. Frivilligdelen udsat pga. Covid.
Projektleder: IBOS, Anna Öberg
Fonde: Nordea Fonden: 25.000 kr., Louis Hansen Fonden: 25.000 kr. og Tryg Fonden 118.372 kr. (alle 2019).


Projekter med IBOS som partner/leverandør

Ban vejen mod job

På baggrund af resultaterne fra IBOS’ projekt Pre-Employment Programme, P.E.P, der er målrettet jobsøgende voksne med et synshandicap, så ønsker Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) at teste om programmet kan tilpasses og udbredes til 120 unge med andre funktionsnedsættelser end syn.

IBOS er partner i projektet.

Fakta

Projektperiode: 2020 – 2024.
Projektleder: SUMH, med Aalborg Universitet, VIVE, CABI, Social Digital, fire kommuner og IBOS som partnere.
Kontakt: Lise Plagborg
Fond: VELUX Fonden: 8,7 mio. kr. Heraf IBOS: 1.009.450 kr.

BlindTech – Blind People’s Creative Use of AI Technology

Forskningsprojektet undersøger, hvordan mennesker med blindhed anvender kunstig intelligens, fx AI-apps, der kan se for og tale med de blinde via smartphones, smartglasses og digitale hjemmeassistenter (fx Google Home).

Formålet er at udvikle en humanistisk teori om kreativ anvendelse af AI og at udvikle en praktisk model for AI-baseret social inklusion, som kan styrke mennesker med blindheds selvstændige og uafhængige liv.

Sigtet er også at udvikle lærings- og undervisningsmateriale.

Fakta

Projektperiode: 2020 – 2023.
Projektleder: Associate Professor Brian Due, Kbh. Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvid.
Partner: IBOS. Kontakt: Rikke Fogh Jørgensen og Birgit Christensen
Fond: VELUX Foundations: 5.092.294 kr. Heraf IBOS. 1.406.200 kr. IBOS-medfinansiering: 290.000 kr.: + 6 mdrs. ansættelse af medarbejdere.

Huskunstner – fabeldyr workshop, form og fortæl med hænderne i leret

Keramikworkshops for 16–21-årige i ungeteamet og på IBOS STU. Der laves en udstilling.

Formålet med projektet er stimulering af følesans samt indblik i og forståelse for kunstneriske virkemidler, kreative processer og arbejdsmetoder.

Fakta

Projektperiode: 2020-2021. Covid-udsat til 2021.
Projektleder: Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen. IBOS
Kontakt: Ditte L. J. Pedersen
Pulje: Statens Kunstfond: 15.000 kr. Medfinansiering IBOS: 5.000 kr.

Norwegian Vision In Stroke – NorVIS

Det er et internationalt projekt og netværk om tværfaglig synsrehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse.

Formålet med projektet er at implementere forskning i struktureret synsudredning, pleje og rehabilitering. Det skal bidrage til en forbedret kvalitet i behandlingen af personer med stroke på tværs af alle segmenter i Norge.

IBOS deltager i arbejdsgruppen.

Fakta

Projektperiode: 2020-2023
Projektleder: Universitetet i Sør-øst Norge. IBOS Kontakt: Nanna Frørup Mikkelsen
Pulje: The Research Council of Norway har bevilget 5 mio. kr. IBOS ca. 42.500 kr.

Rehabilitering af synsfunktion efter hjerneskade – effekt af Neuro Vision Technology (NVT)

Projektet er et forskningsprojekt.

IBOS udfører kliniske tests med en interventionsgruppe – på minimum 56 personer over 18 år – og kontrolgruppe før og efter.

Derudover udføres rehabiliterende indsats med den dynamiske NVT-metode.

Projektet er målrettet personer med synsfeltsudfald som følge af hjerneskade (apopleksi mv.) og nedsat livskvalitet som følge af mobilitets-, aktivitets- (ADL) og læseudfordringer.

Projektet er støttet af følgende:

 • Søren og Helene Hempels Legat, 70.000 kr.
 • Else & Aage Grønbeck-Olsens legat, 25.000 kr.
 • Ove W. Buhl Olesens legat, 50.000 kr.
 • Johannes Fog Fond, 40.000 kr.
 • Marie og Børge Kroghs Fond, 110.000 kr.
 • A. Muusfeldts Fond, 100.000 kr.
 • Foundation Juchum,11.400 kr.
 • Jascha-fonden, 300.000 kr.
 • Sygekassernes Helsefond, 300.000 kr.
 • Øjenfonden, 239.800 kr.
 • Heraf IBOS 2018-2021: 503.000 kr.

Fakta

Projektperiode: 2017-2020 (2022 pga. rekruttering til kontrolgruppe.)
Projektleder: Herlev Universitetshospital v. Associate professorer, overlæge Karsten Overgaard, Herlev universitetshospital og neuropsykolog Rune Skovgaard Rasmussen, Copenhagen Experimental Stroke Unit, BRIC – Biotech Research and Innovation Center, KU.
Partner: IBOS. Kontakt: Nanna Frørup Mikkelsen, Rådgivningen. Samarbejde med Kennedy Center og hospitaler i Storkøbenhavn m.fl. om rekruttering
Fonde: Se tekst til venstre.

Spatial orientation training for the blind and partially sighted (TOPON)

Der er generelt stor mangel på O&M-instruktører (orientering og mobility) til borgere, der er blinde eller alvorligt svagsynede i Polen.

Målet med projektet er at få etableret, testet og implementeret en formel uddannelse i orientering og mobility i Polen.

IBOS er inviteret med som international videnspartner til sparring på processen og vil bruge partnerskabet til at dele og hente ny viden til vores egen PD-uddannelse i orientering og mobility.

Medfinansieret af

Logo European Funds

Fakta

Projektperiode: 2021- 2023
Projektleder: State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities (PFRON).
Partnere: Academy of Special Education, Fundacia Instytut Rozwoju Regionalnegofirr (FIRR), Det polske blindeforbund og IBOS v. Kenneth Hartmann/Dorthe Marie Degn
Pulje: State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities (PFRON). Ansøgt til IBOS: 61.393 Euro

Synsstøtte – øjenstyrede digitale briller

Dette forskningsprojekt vil udvikle og teste tjenester i digitale briller til personer med behov for synsstøtte.

IBOS bidrager med kontakt til borgere og synsfaglig viden, som vi håber at udbygge gennem samarbejdet.

Der arbejdes pt. på en videnskabelig artikel.

Fakta

Projektperiode: 2020– 2022.
Projektleder: DTU v. Professor John Paulin Hansen, Management og Head of Human Factors Group og Associate Professor Per Bækgaard, DTU Compute og Digital Media Engineering.
Partner: IBOS. Kontakt: Mette Louise Murmann Frosberg.
Fond: Synoptik Fonden, forskning og uddannelse: 3.661.273 kr. Partner IBOS: 112.218 kr. og medfinansiering via VISO.

Trainers for Visually Impaired Students Introducing 3D Printing -T4VIS-in3D

Logo Erasmus+

Projektet handler om implementering af ny teknologi i uddannelsen af personer med alvorligt synshandicap.

Der bliver udarbejdet og testet curricula til kurser i 3D print for undervisere og til borgere med synshandicap med henblik på produktion af taktile hjælpemidler og for at øge muligheden for at komme i job.

Læs artiklen ‘3D-print skal lette hverdagen for mennesker med synshandicap’ på hjemmesiden

Læs mere på projektets hjemmeside (på engelsk)

Fakta

Projektperiode: 2020 – 2023.
Projektleder: Berufsförderungswerk, BFW-Düren, Tyskland. IBOS er partner.
Kontakt: Rasmus Paasch
Øvrige partnere er fra Italien, Østrig, Bulgarien og Spanien.
Pulje: EU – Erasmus+: IBOS ca. 400.000 kr.

Virtual Reality For Visually Impaired PeopleVR4VIP

Logo Erasmus+

Hovedformålet med dette ERASMUS+-projekt er at indsamle og udveksle oplysninger om Virtual Reality (forkortet: VR) og Augmented Reality (forkortelse: AR) i forbindelse med uddannelse af mennesker med synshandicap.

VR4VIP-projektet har til formål at undersøge forslag til meningsfuld og effektiv anvendelse af disse teknologier til uddannelse af mennesker med synshandicap.

Læs mere på projektets hjemmeside (på engelsk)

Fakta

Projektperiode: 2021 – 2023.
Projektleder: Berufsförderungswerk, BFW-Düren, Tyskland. IBOS er partner.
Kontakt: Rasmus Paasch
Øvrige partnere er fra Italien, Østrig og Bulgarien.
Pulje: EU – Erasmus+: IBOS ca. 60.000 kr.


Tidligere projekter

Synsrehabiliterende potentiale af elektroniske briller hos personer med Stargardts sygdom – pilotprojekt

I projektet vælger 10 borgere med diagnosen Stargardt to af fire synsforstærkende elektroniske briller: eSight3, IrisVision, Acesight og Jordy2. De skal prøve brillerne i hjemme, hvorefter der opsamles erfaringer.

Der er på nuværende tidspunkt gennemført seks forløb.

Fakta

Projektperiode: 2019 – 2020. Covid udsat.
Projektleder: Øjenklinikken Kennedy Centret, Rigshospitalet–Glostrup (ØKC-RH) v. ledende optometrist Joaquim Torner Jordana.
Partner: IBOS. Kontakt: Pernille Duelund Højstrup,
Fond: Øjenfonden: 297.110 kr. Heraf IBOS: 85.875 kr. Medfinansiering via VISO.

Pre-Employment Programme, P.E.P.

P.E.P. er et landsdækkende projekt med oversættelse og versionering af det amerikanske program Pre-Employment Programme til danske forhold.

P.E.P. består af 15 dagsmoduler. Indhold og materialer er udviklet til arbejdsparate ledige voksne, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Der er gennemført fire fulde testforløb med deltagere.

Screening, monitorering og dokumentation af deltagernes kompensatoriske forudsætninger og udvikling af ‘generel self-efficacy’, tilfredshed samt jobresultat op til et år efter deltagelse.

Projektet er forlænget og afprøves afsluttende i en forkortet digital version.

Fakta

Projektperiode: 2017 – 2020.
Projektleder: IBOS, Kontakt: Lise Plagborg
Partnere: Den sociale virksomhed All Ears A/S. Samarbejde om videnstransfer med P.E.P.s udvikler Ph.d. Karen Wolffe, Tx, USA, Kommunikationscenter CSH Århus, jobcentre og Socialstyrelsens Vidensplatform m.fl.
Pulje: STAR, Handicappulje: 3.279.879 kr.

Forskningsassistent, Rikke Nielsen, fortæller om projektet, metoden og analysen – og ikke mindst hvad den nye viden skal bruges til i fremtiden.

Fold ud og få synstolkning af filmen

Forskningsassistent, Rikke Nielsen, står i IBOS’ have og taler direkte til kameraet. Alt, hun siger, kan læses i undertekster.