Ydelseskatalog til fagpersoner 2023

illustration af citationstegn i taleboble

Katalog til fagpersoner med IBOS’ takstydelser til unge og voksne med synsnedsættelse.

Indledning

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) er et landsdækkende videns-, kompetence- og rehabiliteringscenter for borgere – fra 14 år og opefter – med alvorlig synsnedsættelse. IBOS er organiseret i Københavns Kommune.

IBOS samarbejder med kommuner, regioner og staten, og vi arbejder både inden for sociallovgivningen, beskæftigelseslovgivningen og specialundervisningslovgivningen.

På IBOS har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor for synspædagogik, specialpædagogik og synsrehabilitering, fx orientering & mobility (O&M), onformations- og kommunikationsteknologi (IKT), punktskrift og synskompenserende teknikker og strategier. Vi tilbyder specialrådgivning, udredning, studievejledning, individuelt tilrettelagte rehabiliterings- og beskæftigelsestilbud, botræning og boophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

IBOS har omkring 130 ansatte fordelt på en lang række fagområder. Vi har socialpædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeut, ADL (almindelig daglig levevis) og O&M-instruktører, musiklærere, massører, speciallærere, undervisere, optometrist, IKT-konsulenter, psykologer, neuropsykolog, psykiater, studievejledere og arbejdsmarkedskonsulenter. Herudover er der chauffører, pedeller, bogholderiet og køkkenpersonale, der sørger for mad til og servicering af ansatte, borgere og beboere. Fælles for alle ansatte på IBOS er, at de er specialiseret i at arbejde med mennesker med synsnedsættelse indenfor deres faglige område. Derudover arbejder de i tværfaglige teams, hvor man trækker på hinandens forskellige faglige ressourcer.

Vi tilbyder en række sammensatte ydelser til en fastlagt pris, som fremgår af dette ydelseskatalog. Vi er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse, som tilgodeser netop jeres behov. Og fokus på det individuelle behov for den konkrete borger er en tilgang, som vi lægger vægt på at praktisere. Derudover har vi i samarbejde med jer mulighed for at tilrettelægge et sammenhængende, tværfagligt forløb baseret på en specialiseret udredning.

Der tages forbehold for ydelser, der ikke kan gennemføres pga. manglende tilslutning eller andre forhold.

Timepris

KonsulenttakstTakst ved neurologisk udredning og psykolog
1.302 kr. (Takst 2024)1.722 kr. (Takst 2024)

Lovgivning

Nedenfor er en liste over den lovgivning, som IBOS’ ydelser er mulige at bevilge efter. I kataloget anvender vi forkortelserne, som er angivet i parentes.

 • Lov om specialundervisning for voksne (LSV)
 • Lov om social service (SEL)
 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. (LKHE)
 • Lov om integration af udlændinge i Danmark (INL)
 • Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LDVU)
 • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LUU)

Kørsel

Transport til og fra undervisning på IBOS er ikke inkluderet i prisen. Der ansøges om dækning af transportudgifter i bopælskommunen.
Pris for transport af personale er 620 kr. pr. time (takst 2023).


Musikuddannelser

Forskoleår til konservatoriet og MGK

På IBOS kan du modtage undervisning, der kan gøre dig klar til, på ordinære vilkår, at gå til optagelsesprøver på Musikalsk Grund Kursus (MGK), konservatoriet eller fx en kirkemusikskole.

Målgruppen er personer over 18 år med et synshandicap, som vurderes egnet til at kunne påbegynde en musikuddannelse, uddannelse på Musikalsk Grund Kursus (MGK) eller musikkonservatoriet efter endt forskoleår.

På forskoleåret arbejder IBOS med din musikfaglige profil, diverse musikfag studieparathed og handicaperkendelse. Samtidigt lægger vi stor vægt på, at sikre at du kender til og kan bruge diverse synskompenserende hjælpemidler og allermest egnede musikprogrammer, såsom Logic og Sibelius.

Derudover giver et forskoleår mulighed for aktiviteter og socialt samvær med andre unge med synshandicap, hvilket er med til at skabe personlig udvikling, erkendelse af synshandicap, samt netværk.

Undervisningen

Undervisningen i forskoleforløbet er individuelt tilrettelagt og består både af eneundervisning og undervisning på hold. Undervisningen er tilrettelagt med ca. 18 lektioner om ugen sammensat ud fra den enkeltes kvalifikationer.

De fag, som der almindeligvis undervises i, er:

 • Hovedinstrument
 • Sang og stemmeteori
 • Klaver
 • Hørelære/teori
 • Musikhistorie
 • Rytmik
 • Notation (med synskompenserende undervisning i nodeskrivningsprogrammet Sibelius)
 • Sammenspil
 • Superviseret øvning
 • Musikekskursioner til koncerter, rockmuseum, lydstudie eller lign.
 • Synskompenserende undervisning (musikprogrammer på computer og iPad, ADL, mobility)
 • Afspænding og kropsbevidsthed
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LAB § 167Aftales individueltRing til os for at få priser.

Mentorordning efter forskoleåret

Hvis det er nødvendigt med yderligere støtte i overgangen til nyt uddannelsessystem, tilbyder IBOS at være mentor i overgangsfasen. En mentorordning kan støtte dig som studerende, samtidigt med at vi kan tilbyde undervisning til lærerne på din uddannelsen, så de bliver bedre rustet til at undervise en studerende med synshandicap. Det er vores erfaring at lærerne i det ordinære uddannelsessystem ikke altid har tilstrækkelig erfaring med undervisning af blinde og svagsynede.

Vejl. lovgrundlagVejl. lovgrundlagPris
LAB § 167Aftales individueltRing til os for at få priser.

Kontakt vedr. musikuddannelser

silhuet af en kvinde

Anna Öberg
Chef for BLS
zv1h@kk.dk
27 52 42 70

Silhuet af en mand

Toke Lobbens
Socialrådgiver
ip6b@kk.dk
39 45 25 87


Post Commotio-udredning

Vi tilbyder en synsfaglig udredning af de synsrelaterede gener fra post commotio syndrom, også kaldet senfølger af hjernerystelse. Udredningen henvender sig til alle over 18 år. Der anvendes en brugercentreret tilgang til udredningen, som blandt andet indeholder anbefalinger til hjælpemidler og evt. yderligere indsats.

Udredningen er fordelt over to mødegange med indlagte hvilepauser og varetages af ergoterapeuter og IKT-konsulenter. Udredningen er med til at afhjælpe den lysfølsomhed og udtrætning personer med følger efter hjernerystelse oplever. Hjælpemidlerne og individuelle løsninger gør borgeren i stand til at udføre skærmarbejde i længere tid og arbejdsevnen forbedres derved.

En hjernerystelse giver typisk hovedpine, træthed, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og lyd- og lysoverfølsomhed. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne hurtigt igen, men for 10-15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Følgerne gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere. Ofte er de intellektuelle funktioner kun lettere påvirket, men følgerne af hjernerystelsen betyder, at man kun kan arbejde i kort tid ad gangen.

Indhold:

 • Udredning af behov for synskompenserende hjælpemidler. Det kan f.eks. være belysning, arbejdspladsindretning og synskompenserende IKT-hjælpemidler
 • Rådgivning vedrørende de synsrelaterede gener i form af f.eks. udtrætning, lysfølsomhed og blænding m.m.
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LAB § 172Udredningsforløb fordelt over to mødegangeRing til os for at få priser.

Kontaktperson vedr. post commotio-udredning

Silhuet af en mand

Karsten Haarh
Neurooptometrist
g64l@kk.dk
39 45 23 87


Psykologtilbud

Psykologsamtaler

Rehabiliteringsprocessen efter et helt eller delvist synstab kan være forbundet med kriser, trusler mod identitet og selvfølelse og en grundlæggende følelse af usikkerhed. Erkendelse og bearbejdning af synstabet og de afledte tab kan være en hård og tidskrævende proces, men er væsentlig for borgerens udbytte af undervisning og andre rehabiliteringstiltag.

For at tage vare på rehabiliteringens psykologiske aspekter ved nedsat syn eller blindhed tilbydes derfor individuelle samtaleforløb til borgeren. Samtalerne varetages af autoriseret klinisk psykolog med synsfaglig specialviden. Samtalerne tilrettelægges individuelt under hensyn til borgerens baggrund, forudsætninger, aktuelle situation og behov for psykologisk støtte.

Samtaleforløbet har til formål at støtte borgeren i processen med at erkende og bearbejde synstabet og dets konsekvenser, i at bevare håbet og gradvist integrere synstabet i identitet og selvopfattelse. Dertil kan samtalerne understøtte rehabiliteringen og bidrage til borgerens motivation for at generobre så mange af sine tidligere funktioner som muligt, og til genoprettelse af borgerens tillid til sig selv og sine fremtidsmuligheder. Samtalerne kan også bidrage til at forebygge angst og depression, som kan forekommer efter et alvorligt synstab.

Indhold:

 • Psykologsamtaler
 • Udtalelse på specificeret anmodning fra kommune i overensstemmelse med retningslinjerne i aftalen for det socialpsykologiske samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening og KL, og Dansk Psykolog Forenings takster
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LAB § 91
LSV § 1
Aftales individueltRing til os for at få priser.

Kontakt

silhuet af en kvinde

Psykolog
Christense Thygesen
AB7X@kk.dk
39 45 25 73

Kognitiv psykologisk udredning

Vi tilbyder kognitive psykologiske udredninger, som omfatter en samtale med borgeren, en klinisk vurdering og anvendelse af standardiserede tests. Der anvendes testmateriale, der er egnet til borgere med nedsat syn eller blindhed. Formålet med udredningen er at belyse borgerens ressourcer, begrænsninger og indlæringsstrategier med henblik på at kunne rådgive borgeren om hvilke strategier, der er hensigtsmæssige at anvende i dagligdagen og personalet om, hvilke undervisningsmetoder, der er optimale.

Mange borgere er tidligere psykologisk udredt, men der er i disse udredninger ikke taget tilstrækkeligt hensyn til synsproblematikken. Derfor vil det ofte være relevant at supplere med en udredning foretaget af en psykolog med specifik viden om syn og synsnedsættelse.

Indhold:

 • Kognitiv psykologisk udredning
 • Tilbagemelding til borgeren
 • Vejledning af personale
 • Rapportering
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
15 timerRing til os for at få priser.

Kontakt

silhuet af en kvinde

Iben Gjørup Nielsen Neuropsykolog rv6n@kk.dk
39 45 23 64 / 20 59 83 27


Rehabilitering til hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv

Ydelserne herunder henvender sig til borgere, der på grund af nedsat syn eller blindhed har vanskeligheder ved at klare hverdagen, uddannelses- og/eller arbejdslivet. Ydelserne består af afklaring og undervisning, som gives monofagligt eller tværfagligt med henblik på at øge borgerens muligheder for at blive så selvhjulpen som muligt og/eller understøtte borgerens muligheder for at genoptage eller komme i beskæftigelse. Som det eneste sted i landet, tilbyder Instituttet for Blinde og Svagsynede undervisning i dansk som andetsprog for borgere med nedsat syn eller blindhed. Vi tilbyder koordinering og samarbejde med kommunale og regionale fagpersoner med henblik på at skabe et sammenhængende forløb for borgeren.

Rehabiliteringsforløb

Tab af synssansen, betyder tab af helt almindelige færdigheder som f.eks. brugen af telefon og computer, læsning og skrivning, madlavning, rengøring, indkøb, færden til og fra arbejde, supermarked og skole. Synstabet påvirker desuden identitet og selvopfattelse og graden af selvstændighed, både på arbejdet og i fritiden.

Rehabiliteringsindsatsen baseres på hele borgerens livssituation og består af en koordineret og sammenhængende indsats. Indsatsen retter sig mod borgere med nedsat syn eller blindhed, der har behov for indlæring af synskompenserende færdigheder, teknikker og strategier i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse og/eller hverdagsliv.

Indsatsen består af afklaring og indsats i forhold til bl.a. hjælpemidler, færdigheder og skånehensyn, der er nødvendige for at borgeren kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv. Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke behov, udfordringer og ressourcer. Det har stor betydning for erkendelsesprocessen i forbindelse med synstab, at man har mulighed for at være sammen med andre borgere med nedsat syn. Derfor foregår undervisningen og rehabiliteringen i et miljø med mulighed for fællesskab med andre, der har formået at omstille sig til den nye livssituation. Derigennem kan borgere med nyligt synstab blive inspireret til, hvordan de selv takler deres nye livssituation og hvordan de håndterer deres synsnedsættelse i en jobmæssig sammenhæng, hvilket er afgørende for at forene synstab og det at være i job.

Indsatsen kombinerer kompenserende undervisning med beskæftigelsesindsats, så borgeren kan blive parat til beskæftigelse. Der sigtes mod, at synskompensation så vidt muligt foregår sammen med en beskæftigelsesrettet plan, koordineret med borgerens jobcenter.

På baggrund af afprøvninger i løbet af forløbet kan der udarbejdes hjælpemiddelansøgninger til f.eks. kommune eller jobcenter. Rehabiliteringsindsatsen evalueres løbende og afsluttes med en rapport, hvor udbyttet evalueres, og der stilles forslag til evt. videre foranstaltninger.

Indhold kan være:

Samtaler med:

 • Synsfaglig arbejdsmarkedskonsulent
 • Studievejleder
 • Psykolog
 • Koordinerende socialrådgiver

Afklaring af og undervisning i:

 • • IT
  • Brug af computer og mobiltelefon
  • Tastaturtræning
  • Lydbogsafspiller og notatapparater
 • Punktskrift
  • Punktskrift – til læsning og skrivning samt afmærkning i hverdagen
  • Elektroniske punktskriftsapparater
 • Orientering og mobility (O&M)
  • Stokketeknik
  • Ruteindlæring
  • Færdsel med offentlige transportmidler
 • Almindelig daglig levevis (ADL)
  • Madlavning
  • Rengøring
 • Afspænding, motion og bevægelse
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
15 timer om ugen i 13 ugerRing til os for at få priser.

Nyt perspektiv på uddannelse

Forløbet henvender til unge over 16 år med nedsat syn, der er uddannelses- og aktivitetsparate, og som på sigt vil kunne starte i det ordinære uddannelsessystem. Den unge skal være motiveret og samarbejde om de indgåede aftaler.

IBOS tilbyder et længerevarende dybdegående studievejledningsforløb, der udreder og afklarer hvilke hjælpemidler, færdigheder og støttebehov, der er nødvendige for at gennemføre en uddannelse og senere opnå beskæftigelse. Forløbet indledes med udredning og screening i forhold til uddannelsesparathed. Resultatet munder ud i en individuel uddannelsesplan, der bliver omdrejningspunktet for forløbet, hvor man er tilknyttet en studievejleder, der koordinerer og vejleder. Ydelsen er landsdækkende og kan foregå både ved fremmøde, telefonisk eller på skype.

Målet er, at den unge bliver i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og er rustet til at gennemføre en uddannelse med nedsat syn.

Indhold:

 • Motiverende og afklarende samtaler med den unge omkring hjælpemidler, færdigheder og støttebehov
 • Udarbejdelse af en individuel uddannelsesplan
 • Koordinering ved studievejleder
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LAB § 91
LAB § 167
2-5 timer om ugen i 13 ugerRing til os for at få priser.

Synsfaglig arbejdsmarkedsmentor/-konsulent

Borgere med synsnedsættelse har ofte svært ved at få fodfæste/genindtræde i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Tilbuddet henvender sig til aktivitetsparate og jobparate personer med nedsat syn eller blindhed, der er på offentlig forsørgelse (Ved offentlig forsørgelse menes dagpenge, ledighedsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp), har brug for uddannelses- eller beskæftigelsesafklaring og er motiveret for at samarbejde om de indgåede aftaler.

IBOS tilbyder at vise en vej ind på arbejdsmarkedet via støtte fra en synsfaglig arbejdsmarkedsmentor/-konsulent med det konkrete mål, at der lægges en operationel job- eller uddannelsesplan, der i detaljer beskriver, hvordan borgeren kan fungere i en arbejds- eller uddannelsessituation. Den synsfaglige arbejdsmarkedsmentor/-konsulent hjælper alle parter i en praktik- eller jobsituation med vejledning og støtte kombineret med synsfaglige specialviden. Det kan være i den arbejdsforberedende fase, under virksomhedspraktik og i samarbejdet med jobcenter, arbejdsgiver og andre fagpersoner. Tilbuddet indeholder også konkrete anvisninger på, hvordan man med synsnedsættelse bliver en attraktiv medarbejder, som virksomheder vil ansætte.

Omdrejningspunktet er en individuel job- eller uddannelsesplan, der udarbejdes i samarbejde med borgeren og jobcentret. Forløbet udreder den lediges synsproblematik og behov for evt. kompenserende hjælpemidler og afklarer den lediges faglige og personlige ressourcer. Virksomhedspraktik bruges til at afklare, hvilke jobfunktioner eller studievalg man kan klare. IBOS tilbyder vejledning i hele fasen fra sygemelding til borgeren fungerer i en ny arbejdssituation eller indtil kommunen har fået tilstrækkelig afklaring af borgerens arbejdsevne og udviklingsmuligheder.

Borgeren får et forløb, der skaber gode rammer for, at borgeren får en plads på arbejdsmarkedet og opnår indsigt i, hvordan egen faglighed og synsnedsættelse kan forenes i et beskæftigelsesmål.

Indhold kan være:

 • Samtaler med borger, aftale med kommune og handleplan
 • Koordinering og støtte i samarbejdet mellem det offentlige system, synsprofessionelle, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver
 • Udredning af borgerens synsproblematik, behov for synskompenserende arbejdsredskaber og evt. personlig assistance
 • Identifikation af indsatsområder i forhold til arbejdsmarkeds- og uddannelseskrav og anbefalinger til, hvad der kan bringe den ledige tættere på at mestre disse jobrettede vejledningsforløb
 • Udarbejdelse af realistisk jobprofil og CV eller uddannelsesvalg
 • Opsøgende kontakt til mulige praktikpladser, definition af praktikindhold, aftale om skånehensyn og forventninger
 • Opfølgende kontakt under praktik
 • Afsluttende rapport om forløbet
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LAB § 167
LAB § 91
1-5 timer om ugen i 3-15 mdr.Ring til os for at få priser.

Enkeltfagsundervisning

Undervisningen retter sig mod borgere med nedsat syn eller blindhed, der har behov for indlæring af synskompenserende færdigheder, metoder og strategier på et specifikt område. Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke behov, udfordringer og ressourcer.

Formålet med undervisningen er, at borgeren lærer at klare sig så selvstændigt som muligt inden for det specifikke område. Drejer det sig om IT-undervisning, skal det på forhånd være afklaret, hvilket hjælpemiddel/apparat borgeren har behov for undervisning i – og borgeren skal medbringe det til undervisningen.

Undervisningen afsluttes med en rapport, hvor udbyttet evalueres, og der stilles forslag til evt. videre foranstaltninger.

Indhold kan være undervisning i synskompenserende hjælpemidler og færdigheder indenfor:

 • IT
  • Brug af computer og mobiltelefon
  • Tastaturtræning
  • Lydbogsafspiller og notatapparater
 • Punktskrift
  • Punktskrift – til læsning og skrivning samt afmærkning i hverdagen
  • Elektroniske punktskriftsapparater
 • Orientering og mobility (O&M)
  • Stokketeknik
  • Ruteindlæring
  • Færdsel med offentlige transportmidler
 • Almindelig daglig levevis (ADL)
  • Madlavning
  • Rengøring
 • Afspænding, motion og bevægelse
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
Modul 1: 12 timer
Modul 2: 18 timer
Modul 3: 24 timer
Ring til os for at få priser.

Dansk som andet sprog og beskæftigelse

Kurset retter sig mod borgere over 18 år med nedsat syn eller blindhed og andet modersmål end dansk, som har behov for at lære dansk med henblik på at komme i uddannelse eller beskæftigelse, samt blive medborger i det danske samfund.

Danskundervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til synsnedsættelsen, da personer med synsnedsættelse ikke kan få ret meget udbytte af ordinær danskundervisning med tavleundervisning og visuelle undervisningsmaterialer. Det betyder, at indvandrere og flygtninge med synsnedsættelse ofte har sparsomme danskkundskaber og har ingen eller lille progression i undervisningsforløbet.

Undervisning i dansk som andet sprog udbydes i samarbejde med den eksterne samarbejdspartner, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK), og borgeren kan dermed afslutte undervisningen med adgangsgivende prøver.

Der vil være supplerende undervisning i IT, så borgeren får færdigheder, der gør pågældende i stand til at tilgå undervisningsmaterialerne enten via hørelsen eller ved anvendelse af forstørrelseshjælpemidler.

Faget tilbydes som enkeltfag, men det kan ligeledes indgå som en del af et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

Indhold:

 • Specialiseret danskundervisning
 • Der er fokus på samtale- og lytteøvelser, så borgeren hurtigt kan opnå basale danskfærdigheder
 • Ved læsning og skrivning anvendes relevante kompenserende hjælpemidler i form af computer med forstørrelse, skærmlæser, CCTV, smartphone/tablet og punktskrift m.m.
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
INL § 23A
LDVU § 1
VSK vurderer tidsforbrug ved visitationssamtale og sender efterfølgende pris.Ring til os for at få priser.

Kontakt vedr. rehabilitering til hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv

Silhuet af en kvinde

Sabina Andersen
Socialrådgiver
ac0i@kk.dk
39 45 25 67


Serviceloven § 103 og § 104

SEL§ 103 Beskyttet Beskæftigelse

Tilbuddet er for borgere med synsnedsættelse eller blindhed, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. IBOS tilbyder beskæftigelse indenfor forskellige arbejdsområder, såsom lettere monteringsopgaver og pakkearbejde for eksterne virksomheder, væveværksted og lettere serviceopgaver og mulighed for at varetage butiksrelaterede opgaver. Arbejdsopgaverne er forskellige og mange foregår med brug af synskompenserende hjælpemidler.

SEL§ 104 Aktivitet og samværstilbud

Tilbuddet er for borgere over 18 år med nedsat syn eller blindhed, der har andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Herunder anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, autisme-spektrum-forstyrrelse, medfødt hjerneskade/erhvervet hjerneskade og udviklingshæmning.

IBOS’ aktivitetsgruppe tager udgangspunkt i individet og tilrettelægger en hverdag ud fra den enkeltes kompetencer og interesser, så de personlige færdigheder forbedres mest muligt. Aktivitetsgruppens fokus er at skabe trygge rammer, og støtte udviklingen af venskaber og sociale færdigheder gennem aktiviteter og en meningsfyldt hverdag.

Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
SEL § 103
SEL § 104
Efter behovRing til os for at få priser.

Kontakt aktivitetsteamet

silhuet af en kvinde

Mette Vagner Dalby
Socialrådgiver
EZ48@kk.dk
39 45 23 41


Serviceloven § 107, § 108 og § 66 – bosted

SEL§ 107 Midlertidigt botilbud

Tilbuddet er for borgere med nedsat syn eller blindhed og deraf følgende betydelig nedsat fysisk funktionsevne, som har brug for særlig støtte. Støtte til personlige behov, såsom sundhed, økonomi, ADL, administrering af medicin eller evt. diætoverholdelse m.m. Sociale aktiviteter, der understøtter netværk mellem beboerne og hindrer social isolation. Mulighed for § 85 tilkøb.

SEL§ 108 Længerevarende botilbud

Botilbuddet er for borgere med blindhed og nedsat syn med flere funktionsevnenedsættelser og behov for pædagogisk støtte. Botilbuddet fungerer som et hjem for beboeren, hvor der tages højde for og kompenseres for den enkeltes nedsatte funktionsevne. Der arbejdes med aktiviteter, der understøtter det sociale fællesskab og netværk mellem beboerne og hindrer social isolation. Og der gives støtte til personlige behov, såsom daglig husholdning, sundhed og økonomi. Vi står for administrering af medicin eller diætoverholdelse m.m.

SEL§ 66 – Døgninstitution for unge

Målgruppen for IBOS’ bosted er personer over 18 år (§ 66 16-18 år) med nedsat syn eller blindhed og andre udfordringer, herunder synsnedsættelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, autisme-spektrum-forstyrrelse, medfødt hjerneskade/erhvervet hjerneskade eller udviklingshæmning.

Der gives støtte til personlige behov, såsom læge, ADL, økonomi, medicin m.m. Og der er sociale aktiviteter, der understøtter fællesskab og netværk mellem beboerne og hindrer social isolation.

Døgnopholdet kan være en del af parallel indsats, hvori der også indgår uddannelsesafklaring, IBOS Ung, STU eller tilsvarende individuelt tilrettelagte forløb.

Lejlighederne er 30 m2 med eget te-køkken og bad/toilet. Værelserne er 15 m2 og møbleret med kommode, seng, skrivebord, stuebord og stol og indbygget skab. Man deler bad/toilet og te-køkken med sin nabo.

Herudover har alle adgang til opholdsstuer, to køkkener, vasketørrerum og et fitnessrum.

Vejl. lovgrundlagPris
SEL § 107 botakst
SEL § 107 høj botakst
SEL § 108
SEL § 66
Ring til os for at få priser.

Kontakt botilbuddet

Silhuet af en kvinde

Annette Amelung
Leder af botilbud
d378@kk.dk
39 45 23 42


Stu – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

På IBOS stu er der fokus på fællesskab, faglighed og personlig udvikling i de unges hverdag. At få lov til at være ung uden at skulle forholde sig til sit manglende eller nedsatte syn, giver en ballast og en selvstændighed, som ikke kan opnås på anden vis.

De unge lærer at håndtere både muligheder og begrænsninger i deres funktionsnedsættelse. Det skaber det bedste afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og job på ordinære eller særlige vilkår.

Målgruppen er unge med synsnedsættelse, der har andre kognitive eller fysiske handicap, som trods specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Underviserne er samlet i et team med solid erfaring med målgruppen, og de trækker desuden på IBOS’ øvrige ekspertise. Alle stu-elever har deres egen kontaktperson og ethvert forløb tilrettelægges individuelt.

Basisfag, obligatoriske:

 • Mobility, at færdes på egen hånd – indendørs og i trafikken
 • ADL-teknikker, at klare dagligdagsopgaver, fx indkøb, madlavning, rengøring og påklædning
 • Synskompenserende IKT- teknikker og hjælpemidler
 • Praktikker, interne og eksterne
 • Studieture, i Danmark og udlandet
 • Samfundsfag og projektundervisning i relevante problemstillinger for målgruppen.
 • En årlig teaterforestilling, hvor alle indlærte færdigheder er integreret
 • Bevægelsesfag og svømning
 • Botræning og ophold i prøvelejlighed

Linjefag:

Musiklinjen, se særskilt folder.
Skolefag: Dansk, matematik og engelsk plus evt. andre fag.
Værkstedsfag: Keramik-, træ-, sy- og væveværksted.

Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LUU § 128 lektioner om ugenRing til os for at få priser.

Vil du vide mere

Læs mere om stu-IBOS

Kontakt stu

silhuet af en kvinde

Ditte L.J. Pedersen
Stu-ansvarlig og teamleder
AB8C@kk.dk
39 45 25 89


Synshjerneskaderehabilitering

Tilbuddet henvender sig til unge og voksne, der på grund af en hjerneskade har fået reduceret synsfunktion. Det kan være pludselige opståede skader, såom apopleksi eller kranietraume, tumorer eller grundet progredierende neurologiske lidelser, fx multipel sklerose.

Indsatsen kan allerede påbegyndes under borgerens indlæggelse i form af vejledning til borgeren, de pårørende, personalet på hospitalet og/eller genoptræningsinstitution. Vores erfaring er, at kombinationen af synstab og hjerneskade kræver en særlig tilrettelagt, tværfaglig indsats. På IBOS arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, som sammenkobler synsfaglig, pædagogisk, psykologisk og neurologisk viden og erfaring.

Ydelserne kan gives monofagligt eller tværfagligt af socialrådgivere, ergoterapeuter, læsekonsulent, IKT- konsulent, neurooptometrist, neurosynspædagog, psykolog eller neuropsykolog. Målet er, at borgeren får en funktionel hverdag, lærer at prioritere sine kræfter bedst muligt og at understøtte borgerens selvhjulenhed og muligheder for at vende tilbage/komme i beskæftigelse. Vi tilbyder koordinering og samarbejde med kommunalt personale med henblik på at skabe sammenhængende forløb.

Vi tilbyder kommunen at håndtere komplekse borgerforløb med mange typer indsatser på professionel vis.

Vurdering og udredning

Henviste borgere indkaldes til en visitationssamtale ved en socialrådgiver og en neuropsykolog. Denne samtale er finansieret af VISO. I samtalen afklares borgerens nuværende situation samt rehabiliteringsbehov og neuropsykologen foretager stikprøver i forbindelse med samtalen. På baggrund af samtalen udarbejdes en udredningsrapport, der beskriver de fremadrettede anbefalinger til kommunen.

Læs mere om VISO KaS-finansierede ydelser

Synshjerneskaderehabiliteringsforløb

Den synskompenserende undervisning bliver tilrettelagt individuelt med udgangspunkt i borgerens synsfunktion og hjerneskadens karakter og omfang. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i forhold til målsætning mv. Undervisningens længde og intensitet tilpasses den enkeltes muligheder og behov, og afhængigt heraf sammensættes undervisningen af forskelligt fagindhold.

For mange borgere indebærer en synhjerneskade ikke alene tab af færdigheder, men også status og selvagtelse. Det kan bidrage til større livsmod og en ny, mere positiv selvforståelse, hvis borgeren får mulighed for aktiviteter og samvær. Derfor foregår undervisningen og rehabiliteringen på IBOS i et miljø med mulighed for fællesskab med ligestillede. Undervisningen kan også foregå helt eller delvist i borgerens hjem for at sikre transfer til nærmiljøet.

Undervisningsforløbet afsluttes med en rapport, hvor udbyttet evalueres, og der stilles forslag til evt. videre foranstaltning.

Indhold kan være:

 • Individuel tilrettelagt undervisning (f.eks. ADL, O&M, IKT, læsning
 • Hjemmebesøg og –undervisning
 • Neuro optometrisk rehabilitering (NOR)
 • Undervisningsforløb i Neuro Vision Technology (NVT)
 • Neuropsykologisk udredning
 • Sensorisk profil
 • AMPS3-test og vurdering
 • Samtaler med psykolog
 • Koordinering af forløbets indhold og afrapportering til kommunen
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
Individuelt tilrettelagtRing til os for at få priser.

Neuro optometrisk rehabilitering (NOR)

Hjerneskader kan give forstyrrelser i de basale synsfunktioner, for eksempel fokusering, følgebevægelser, øjenmotorik og samarbejdet mellem øjnene/samsyn. Forstyrrelserne kan give symptomer som dobbeltsyn, svimmelhed, balance- og koordineringsproblemer, samt træthed og nedsat koncentrationsevne. Borgeren bliver udredt ved en neurooptometrist med henblik på vurdering af de basale synsfunktioner og mulige kompenserende optiske hjælpemidler.

Der bliver foretaget en vurdering af borgerens behov og potentiale i forhold til et neurooptometrisk træningsforløb (synstræning). I særlige tilfælde kan borgeren få ‘assisteret synstræning’ af en neurosynspædagog, som hjælper borgeren med at indlære øvelserne.

Indhold:

 • Neuro optometrisk rehabilitering/træningsforløb (synstræning)
 • Rapportering
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
Modul 1: 6 timer
Modul 2: 21 timer
Ring til os for at få priser.

Enkeltfagsundervisning

En synsnedsættelse i kombination med en erhvervet hjerneskade medfører ofte vanskeligheder med almindelig daglig levevis (ADL), færden, læsning, skrivning, brug af telefon og computer mv. Der er behov for at klare daglige gøremål på nye måder og automatisere nye vaner. Samtidig er der behov en intuitiv tilgang og kreative løsninger, der understøtter borgerens kognitive ressourcer og formåen.

Undervisningen henvender sig til borgere med nedsat syn eller blindhed i kombination med en erhvervet hjerneskade med behov for indlæring af færdigheder, der kompenserer for synsnedsættelsen, kognitive funktionsnedsættelser og fysiske udfordringer.

Undervisningen indeholder afprøvning af eventuelle synskompenserende hjælpemidler, som kan understøtte borgerens udvikling. Den er individuelt tilrettelagt ud fra borgerens specifikke behov, udfordringer og ressourcer. Undervisningen afsluttes med en rapport, hvor udbyttet evalueres og der stilles forslag til evt. videre foranstaltning.

Indhold kan være afklaring af og undervisning i:

 • IT:
  • Brug af computer, tablets og mobiltelefon
 • Læsning
  • Udnyttelse af restsyn til læsning og skrivning
  • Læsestrategier og -teknikker
 • Orientering og mobility (O&M)
  • Stokketeknik
  • Færden inde og ude
  • Færdsel med offentlige transportmidler
 • Almindelig daglig devevis (ADL)
  • Madlavning
  • Rengøring
  • Energiforvaltning
 • Bevægelse, musik og kreative aktiviteter
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
Modul 1: 10 timer
Modul 2: 15 timer
Modul 3: 20 timer
Ring til os for at få priser.

NVT-undervisningsforløb

Neuro Vision Technology (NVT) er et standardiseret træningsprogram udviklet til borgere, der efter en hjerneskade har fået indskrænket synsfelt (såkaldt hemianopsi). Ved hjælp af et computerprogram, et lyspanel og et særligt træningsforløb trænes borgeren i scanningsteknikker, der kompenserer for synsfeltindskrænkningen. Målet er, at borgeren igen kan færdes selvstændigt og så sikkert som muligt. Desuden sigter forløbet mod en større grad af indsigt og forståelse af eget synstab.

Indhold:

 • NVT-undervisnings- og træningsforløb
 • Rapportering
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
22-25 timerRing til os for at få priser.

Neuropsykologisk udredning

Vi tilbyder neuropsykologiske udredninger, som omfatter en samtale med borgeren, en klinisk vurdering samt anvendelse af standardiserede tests. Der anvendes testmateriale, der er egnet til borgere med nedsat syn eller blindhed. Formålet med udredningen er at belyse borgerens ressourcer, begrænsninger og indlæringsstrategier med henblik på at kunne rådgive borgeren om hvilke strategier, der er hensigtsmæssige at anvende i dagligdagen og personalet om, hvilke undervisningsmetoder, der er optimale.

Mange borgere er tidligere neuropsykologisk udredt, men der er i disse udredninger ikke taget tilstrækkeligt hensyn til synsproblematikken. Derfor vil det ofte være relevant at supplere med en udredning foretaget af en neuropsykolog med specifik viden om syn og synsnedsættelse.

Indhold:

 • Neuropsykologisk udredning
 • Tilbagemelding til borgeren
 • Eventuel psykoedukation
 • Vejledning af personale
 • Rapportering
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
15 timerRing til os for at få priser.

Sensorisk profil

En hjerneskade kan ud over synstabet medføre andre sanseforstyrrelser, som der skal tages hensyn til i rehabiliteringen. Hvis man ikke synsmæssigt kan kontrollere, hvad der sker i omgivelserne, kan påvirkninger af de øvrige sanser opleves voldsomme, og måske hæmme mulighederne for deltagelse i hverdagens aktiviteter. Det kan derfor være relevant for både borgeren, de pårørende og fagprofessionelle at kende borgerens sensoriske profil.

En sensorisk profil er et standardiseret, valideret testredskab, som beskriver sammenhængen mellem en persons evne til at bearbejde sensoriske informationer og personens adfærd i forbindelse med udførelsen af hverdagsaktiviteter.

Testresultatet anvendes som grundlag for den videre rehabilitering og til vurderingen af, hvilken indflydelse omgivelserne har på personens mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, samt om der er særlige skånehensyn.

Indhold:

 • Sensorisk profil
 • Rapportering
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
10 timerRing til os for at få priser.

AMPS-test og udredning

En synshjerneskade kan påvirke borgerens deltagelse i hverdagens aktiviteter, hvorfor det ofte er nødvendigt at klare daglige gøremål på nye måder. AMPS-test er et standardiseret og observationsbaseret undersøgelsesredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af en borgers udførsel af almindelig daglig levevis (ADL). Den opsætter mål for borgerens motoriske og procesmæssige evne i hverdagsaktiviteter. AMPS beskriver borgerens kompetence i forhold til ADL og eventuelle behov for hjælp i hverdagen.

Testresultatet anvendes som grundlag for den videre rehabilitering og til vurderingen af, hvilken interventionsstrategi, der bør anvendes fremadrettet.

Indhold:

 • AMPS-test og udredning
 • Rapportering
Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LSV § 1
SEL § 85
SEL § 86
LAB § 91
10 timerRing til os for at få priser.

Kontakt vedr. synshjerneskaderehabilitering

Silhuet af en kvinde

Mette Vagner Dalby
Socialrådgiver
EZ48@kk.dk
39 45 23 41

silhuet af en kvinde

Lise Täck Christoffersen
Socialrådgiver
lj6a@kk.dk
39 45 23 74


Ungekursus

Kortere individuelle forløb, varierer fra 6 mdr. til 2 år, der afklarer, hvad man kan og vil personligt og/eller i forhold til uddannelse og erhverv.

Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år med nedsat syn eller blindhed, som har behov for at blive styrket inden for et af følgende områder:

 • Traditionelle skolefag
 • Synskompenserende teknikker
 • Sociale kompetencer
 • Erhvervs- og studieafklaring
 • Udflytning i egen bolig

Ungekursus er en koncentreret indsats og individuel tilrettelagt indsats med synsfaglig specialviden, der kan afklare, hvilken retning man skal vælge for sit fremtidige voksenliv. Alle forløb tilrettelægges, så det vægter netop de aspekter og interesser, der er relevante for den enkelte.

Ungekursus kan indeholde følgende elementer:

 • Udredning af den unges synsproblematikker
 • Undervisning i mobility, hvor man lærer at færdes på egen hånd indendørs og i trafikken
 • Undervisning i ADL-teknikker, hvor man lærer at klare dagligdagsopgaver, fx indkøb, madlavning, rengøring og påklædning
 • Undervisning i synskompenserende kommunikationsteknikker, såsom brug af CCTV, Jaws, Zoomtext, 10-fingersystem, punktskrift, aflæsning af taktilt materiale m.m.
 • Almen undervisning i dansk, matematik, sprog, samfundsfag, idræt og musik – Kan kombineres med fag på VUC
 • Studieture, temauger, fritidsaktiviteter, udflugter, fritidsaktiviteter, fællesskab med andre unge
 • Samtaler med studievejleder, socialrådgiver, arbejdsmarkedskonsulent og kontaktperson
 • Samtaler og test ved IBOS’ psykolog, neuropsykolog og psykiater
 • Identifikation af indsatsområder ift. arbejdsmarkedskrav og anbefaling til, hvad der kan bringe den unge tættere på at mestre disse
 • En eller flere interne praktikperioder
 • Mulighed for ekstern praktik
 • Botræning og ophold på IBOS’ botilbud

Hvis tilbuddets primære fokus er på erhverv og studieafklaring kan tilbuddet gives som en aktivitet i indsatsen rettet mod at blive uddannelsesparat, som en del af et ressourceforløb eller og der kan tilbydes mentorstøtte til unge under 30 år.

Vejl. lovgrundlagTidsforbrug pr. borgerPris
LAB § 167
LAB § 91
LSV § 1
25 timer om ugenRing til os for at få priser.

Vil du vide mere

Se video eller læs mere om ungekursus her

Kontakt Ungekursus

silhuet af en kvinde

Ditte L.J. Pedersen
Stu-ansvarlig og teamleder
AB8C@kk.dk
39 45 25 89


Generel information

Overordnet kontaktperson vedrørende ydelseskataloget Marie Fasmer, tlf. 39 45 25 68.

Kontaktpersoner fordelt på områder:

 • Musikuddannelser: Peter Whitta, tlf. 45 61 39 43
 • Post Commotio-udredning: Neurooptometrist, Karsten Haarh, tlf. 39 45 23 87
 • Psykolog: Psykolog Christense Thygesen, tlf. 39 45 25 73 og neuropsykolog Iben Gjørup Nielsen, tlf. 39 45 23 64 / 20 59 83 27
 • Rehabilitering til hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv: Socialrådgiver Sabina Andersen , tlf. 39 45 25 67.
 • STU: STU-ansvarlig Ditte L.J. Pedersen, tlf. 39 45 25 89
 • Synshjerneskaderehabilitering: Socialrådgiver Mette Vagner Dalby, tlf. 39 45 23 41 og socialrådgiver Lise Täck Christoffersen, tlf. 39 45 23 74
 • Servicelovens § 103 og § 104: Socialrådgiver Mette Vagner Dalby, tlf. 39 45 23 41
 • Servicelovens § 107, § 108 og § 66: Leder af botilbud Annette Amelung, tlf. 39 45 23 42
 • Ungekursus: Teamleder Ditte Juul Pedersen, tlf. 39 45 25 89